Forsiden

Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

Høringssvar vedrørende oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og

Dato: 28.09.2016

Svartype: Med merknad

Fylkesutvalget i Aust-agder fylkeskommune fattet på sitt møte 13.9.2016 følgende vedtak:

1. Overføring av ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunene bør vurderes på nytt. Tjenesten bør legges til fylkeskommunene/de nye regioner slik at en kan videreutvikle tjenesten med gode robuste fagmiljøer med vekt på kvalitet i tjenesten.

2. Kompetansesentrene bør primært tilknyttes regionene eventuelt slås sammen med andre forskningsmiljøer, for eksempel universitetene.

Saksutredning følger vedlagt.

Vedlegg