Forsiden

Høringssvar fra Brønnøy kommune

Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Brønnøy  kommune ved kommuneoverlegen har  gått  gjennom høringsutkastet og har følgende tilbakemeldinger til HOD:

 

Overføring av ansvar for tannhelsetjenesten og spesialistodontologiske tjenester til kommunen.

 

Som  det  fremgår av Oppgavemeldingen ,var  det  en  forutsetning for at kommunene skulle  få  nye og  endrete velferdsoppgaver var  at  de skulle  bli  større og  mer  robuste.

Prosessen med sammenslåing av kommuner og  samarbeid mellom kommuner  går  tregt.

Prosessen med å gjøre kommunene  mer  robuste er ikke kommet skikkelig i gang.

Som det fremgår  av Høringsnotatet pkt.3.4, er det behov for å tydeliggjøre krav til ledelse (både faglig og administrativt) i den kommunale helse- og omsorgstjeneste.

For å gjøre kommunene mer robuste,  er  det nødvendig å knytte  ulike tjenster sammen til  felles  innsats for  den  enkelte  bruker  eller pasient. For å  sikre  likeverdige tjenster  til  alle, uavhengig av hvem  du  er  og  hvor  du bor, er  det  nødvendig med  sentral forskrift og veiledning om  hvordan det skal gjøres.                                                                         Det  forutsettes også  at det for kommunene  utvikles ikt som  gjør at tjenstene henger sammen.

Det  må også  utvikles retningslinjer  for rekruttering og stabilisering  av helsepersonell til kommunene,slik at alle kommuner , uavhengig av størrelse og geografisk beliggenhet ,sikres tilgang på helsepersonell med rett kompetans for å kunne  gi  sine  innbyggere likeverdige  tjenester.

Før disse prossesser er  sluttført, har  små og  mellomstore kommuner ikke anledning  til å få  ansvar  for  nye  tjenester.

Odontologispesialisttjeneste har ingen naturlig plass i det kommunale tjenstetilbud. Den hører hjemme, sammen med  annen  spesialisthelsetjenste,  som et statlig  anliggende ,på lokalsykehus  eller DMS. 

 

 

Etablering av  en  forsøksordning hvor kommuner får  ansvar  for å drifte distriktspsykiatriske sentra DPS.

 

 

DPS (og DMS) er et samarbeidsanliggende mellom kommuner, lokalsykehus og RHF hvor ansvar  for  drift er  lagt  til lokalsykehus.

Denne organisering med statlig forankring sikrer  på  systemnivå likeverdige tjenster til alle uavhengig av hvilken  kommune  du bor i. Dersom drift  overlates til kommunal forvaltning og prioritering, åpner  det for  store ulikheter i den  hjelp psykisk  syke mennsker får

Det  er  store ulikheter ved  dagens DPS. Mange  sliter  med  rekruttering til fagstillinger og det  faglige nivå  ved  enkelte DPS er av  Helstilsynet vurdert  som  uforsvarllig.                                                           Forskjellene forventes øke, dersom noen store og rike kommuner får anledning til å operere utenfor  det statlige  ansvar og etablere DPS for  sine innbyggere .                                                                                    DPS er faglig og  administrativt  forankret i  spesialisthelsetjenesten som  et  statlig  ansvar.                                                                               Det  fremgår ikke  av høringsnotatet viktige grunner til å endre dette

 

Brønnøysund  23.  september 2016