Høringssvar fra Norske sykehusfarmasøyters forening

Høringssvar -Notat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Dato: 04.10.2016

Svartype: Med merknad

I forbindelse med at det foreslås lovfestet kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ønsker Norske sykehusfarmasøyters forening å påpeke at farmasøytenes særegne kunnskap om legemidler og legemiddelhåndtering er viktig kompetanse kommunene i større grad bør benytte i arbeidet for å øke kvaliteten på bruk og håndtering av legemidler innen helsetjenesten, og det hadde vært ønskelig at det også lovfestes et krav om at kommunene skal ha tilknyttet farmasøytisk kompetanse også.

I pasientsikkerhetsarbeidet legges det nå stor vekt på å redusere legemiddelfeil innen helsetjenesten. Samstemming av legemiddellister for å etablere korrekt liste over legemidler i bruk sammen med arbeid for å reduser legemiddelfeil, er viktige oppgaver som krever god legemiddelfaglig kunnskap og etablering av gode prosedyrer og arbeidsrutiner. Mange kommuner har farmasøyter tilknyttet helsetjenestene sine som bidrar i arbeidet med rutiner og prosedyrer rundt legemiddelhåndtering og bruk av disse, i opplæring av helsepersonell og i direkte pasientrettet arbeid i form av legemiddelgjennomganger i tverrfaglige team. Ved å lovfeste et kompetansekrav om farmasøyt vil dette arbeidet kunne styrkes.

Med vennlig hilsen

 

Anne Markestad

Nestleder

Norske sykehusfarmasøyters forening