Forsiden

Høringssvar fra Buskerud fylkeskommune

Høringssvar til oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune gjorde i møte 24.08.2016 slik vetak til oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen:

 Forslag

1.Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune er sterkt imot at tannhelsetjenesten overføres fra fylkeskommune til kommunene. 

Behandling i Fylkesutvalget - 24.08.2016 

Bjørn Tore Ødegaarden (Ap) fremsatte følgende forslag på vegne av SV, V, MDG, Sp og Ap:

1. Buskerud Fylkeskommune er sterkt imot at tannhelsetjenesten overføres fra fylkeskommune til kommunene.

2. Buskerud fylkeskommune mener ansvaret for skolehelsetjeneste til elever i videregående opplæring bør overføres fra kommunene til fylkeskommunene.

Sandra Bruflot (H) fremsatte følgende forslag på vegne av H og KrF:

Fylkesutvalget i Buskerud har ingen merknader til høringen, men vil påpeke at det er en forutsetning at kvaliteten på tjenestetilbudet til innbyggerne sikres.

Avstemming

Ødegaarden (Ap) sitt forslag på vegne av SV, V, MDG, Sp og Ap ble vedtatt med 8 mot 7 (H, Frp, KrF) stemmer som ble avgitt for Bruflot sitt forslag.  

Ingen stemte for fylkesrådmannens forslag.

 Vedtak

1. Buskerud Fylkeskommune er sterkt imot at tannhelsetjenesten overføres fra fylkeskommune til kommunene.

2. Buskerud fylkeskommune mener ansvaret for skolehelsetjeneste til elever i videregående opplæring bør overføres fra kommunene til fylkeskommunene.

 

Vedlegg