Forsiden

Høringssvar fra Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Høringssvar, oppfølging av forslag i primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv.

Dato: 01.10.2016

Svartype: Med merknad

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis har 30 medlemsorganisasjoner og jobber for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Actis er glad for intensjonen om at oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene nå skal konkretiseres. Actis mener imidlertid at det, spesielt på rusfeltet, er behov for ytterligere konkretisering på både behandlings- og rehabiliteringsfeltet. Rusavhengige skal sikres et sammenhengende behandlingsforløp, med gode tjenester. Actis er opptatt av at forsøksordningen hvor kommunene kan få ansvar for å drifte DPSene må evalueres grundig i forsøksperioden.

Actis støtter også forslaget om å lovfeste kommunens ansvar for å tilby tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet. Flere rusavhengige har spesielle behov når det gjelder somatisk helsetilbud, da blant annet tannhelse. Som departementet skriver, er det av sentral betydning for opprettholdelse av en persons tannhelsestatus at vedkommende følges opp og får et tannhelsetilbud også etter at vedkommende ikke lenger mottar rusbehandling. Det må følges opp av at kommunene faktisk er i stand til å oppfylle denne lovpålagte oppgaven, også økonomisk.

Forvaltningsnivåene har ikke evnet til å sikre gode, sammenhengende behandlingsforløp for den enkelte pasient. De senere år har det kommet flere stortingsmeldinger og proposisjoner som har adressert disse utfordringene. Senest opptrappingsplanen for rusfeltet. Opptrappingsplanen har viktige ansatser for å styrke tjenestene for rusavhengige. Dette gjelder ikke minst boligsosiale tjenester. Regjeringen har fulgt opp planen med å øke bevilgningen til rusrelaterte tjenester gjennom å øke kommunenes generelle ramme i 2016.  Nå er det grunnleggende viktig at den enkelte pasient med sammensatte behov sikres de tjenester som vedkommende er avhengig av for å ha en mulighet til å kunne lykkes.

Det er store variasjoner mellom kommunene, og rusavhengige med sammensatte behov er særlig sårbare for overgangen fra institusjon til hjemkommune. Det karakteristiske ved tverrfaglig spesialisert behandling er at pasientene ikke er ferdig behandlet når de utskrives fra institusjon. Behandlingsløpet må fortsette på hjemstedet, med etablering av nye sosiale nettverk, arbeid/aktivitet mm. Dette tar tid og krever et langsiktig perspektiv og et langsiktig behandlingsforløp. Behandlingen er med andre ord ikke fullstendig uten at alle avgjørende behandlingselementer er tilrettelagt. Actis mener at tida er inne for å sikre kvaliteten i behandlingsforløpet for alle ruspasienter. Vi må slutte med halvferdige behandlingsforløp og eliminere tilfeldighetenes frie spill med henhold til om pasientene får de tjenestene de har behov for eller ikke.