Forsiden

Høringssvar fra Bærum kommune

Bærum kommunes høringssvar til Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene.

Bærum kommune er positiv til et kommunalt ansvar for tannhelsetjenesten. Det kan bidra til en bedre sammenheng i tjenestene. De voksne som har rett til tannhelsehjelp er i stor grad pasienter/ brukere i kommunen. Kompetansen til ansatte i tannklinikkene kan også være nyttig ute i tjenestene til opplæring av ansatte eller for å bistå pasienter/ brukere der de er.

Alle forhold i samfunnet som fremmer god folkehelse fremmer også god tannhelse og omvendt. Ved å integrere allmenntannhelsetjenester i kommunen vil kommunen lettere kunne se utviklingstrekk i befolkningens tannhelse i sammenheng med andre helse- og sykdomsforhold og bruke det som grunnlag for det forebyggende arbeidet.

Når kommunene skal overta ansvaret må finansieringen være tilstrekkelig, slik at dagens tilbud ikke forringes og at tannhelsetjenesten kan organiseres effektivt for kommunene, i forhold til de øvrige tjenestene. Det må tilføres ekstra midler for å dekke kravet om at personer med rusavhengighet og innsatte i fengsler også skal få de samme rettighetene.

Forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommuner.

Bærum kommune har de forutsetningene departementet beskriver at en kommune bør ha for å være med i forsøksordningen, og er i utgangspunktet positiv til å være med et i forsøk.

Et forsøk vil gi Bærum kommune anledning til å se DPS-tjenestene i sammenheng med øvrig kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud. Men det er utfordrende at forsøksordningen innebærer at spesialisthelsetjenesten fortsatt skal ha «sørge-for-ansvaret» for de tjenestene kommune skal ha driftsansvar for.

Bærum kommune mener at det er utfordrende at forsøksmodellen legger opp til at kommunene ikke får overta finansieringsansvaret og at løsningen trolig blir at det økonomiske oppgjøret skal avtales lokalt. Rammebetingelsene for forsøket vil kreve stor velvilje og evne til å finne løsninger fra begge parter. En eventuell deltagelse i et forsøk må baseres på vurderinger av forventede gevinster for pasientene. Målsettingene med forsøket må blant annet være å utvikle modeller som:

  • styrker det forebyggende arbeidet
  • reduserer ventetid på behandling
  • øker tilgjengeligheten til tjenestene
  • skaper er koordinerte, sammenhengende og forutsigbare behandlings- og oppfølgingsløp for mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet.

Bærum kommune mener det må utarbeides effektmål som kan bidra til å finne gode løsninger for fremtidig organisering av psykisk helsevern i forsøksperioden. Forsøket må følges av forskning og det bør legges til rette for læringsnettverk for kommunene som deltar.

Å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Bærum kommune støtter departementets vurdering av at rett kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er så grunnleggende for å kunne yte nødvendige og forsvarlige tjenester, at visse kompetansekrav bør fremgå i lov.

Det er sammenhengen mellom kunnskap og forsvarlighet som er avgjørende for kvaliteten på tjenestene. Gode helsetjenester, god samhandling mellom tjenesteområder og rundt den enkelte pasient sikres ved faglig kompetente medarbeidere. 

Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene.

Bærum kommune støtter departementets forslag til at bestemmelsen om at den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten inntas i helse- og omsorgstjenesteloven. Likelydende lovverk underbygger at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er likeverdige parter i samhandlingen.

Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring.

Bærum kommune støtter departementets forslag om å tydeliggjøre kommunens plikt til å sørge for nødvendig opplæring av pasienter, brukere og pårørende ved å endre helse- og omsorgstjenestelovens formålsbestemmelse.

Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Bærum kommune støtter departementets forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre tjenestenes ansvar.

Tydeliggjøring av kommunenes plikter når det gjelder psykososial beredskap og oppfølging.

Bærum kommune støtter departementets vurdering om at det er viktig at kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging fremgår tydeligere av loven enn i dag og at det gjøres ved en presisering av gjeldende rett.

Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven.

Bærum kommune er enig i forslaget til endring i spesialisthelsetjenesteloven slik at det blir et krav til alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å oppnevne en kontaktlege. En overføring av ansvar fra helseforetakene til hver enkelt institusjon vil forhåpentligvis bidra til at det blir lettere å få ordningen til å fungere i hele landet og at oppfølgingen av hver enkelt pasient blir bedre og mer effektiv.