Forsiden

Høringssvar fra Sola kommune

Høring - nye oppgaver til større kommuner

Dato: 23.09.2016

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Sola behandlet i møte 20.09.2016 sak 92.16. Følgende høringsuttalelse ble gitt:
1. Høring – Nye oppgaver til større kommuner.
a. Sola kommune støtter forslaget om overføring av vigselmyndighet og notarius publicus til kommunene.
b. Endringsforslagene fremmet av Klima-og miljødepartementet om jakt og fiske har liten betydning for Sola kommune. Dersom oppgavene blir overført kan interkommunalt samarbeid om viltforvaltning bli aktuelt.
c. Endringsforslagene fremmet av Klima-og miljødepartementet knyttet til utslipp og støy fra vindmøller, vindkraftverk m.v. krever spesialisert kompetanse som ikke alle kommuner har. Det kan være gevinster ved å se utslippstillatelser i sammenheng med arealbruk, og interkommunalt samarbeid kan være aktuelt for å sikre robust fagmiljø.
d. Sola kommune støtter forslaget om å overføre tilskuddsordningene under Husbanken til kommunene, og ved at disse innlemmes i rammetilskuddet. Dette vil innebære en forbedring for publikum. Sola kommune forutsetter imidlertid at rammetilskuddet økes for å ta høyde for denne, og andre nye oppgaver.
e. Endringsforslaget fremmet av Kulturdepartementet vedrørende forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg har Sola kommune ingen merknader til.
f. Endringsforslagene fremmet av Landbruks-og matdepartementet har liten relevans for Sola kommune, og det gis ikke merknad spesifikt til dette punktet.
g. Sola kommune støtter forslaget å overføre ansvaret for kollektivtransport til større kommuner eller sammenslutninger av flere kommuner (interkommunalt samarbeid).

2. Høring – Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen m.v.
a.
Sola kommune finner det ikke hensiktsmessig at tannhelsetjenesten overføres til kommunene.
b. Sola kommune støtter ikke forslaget om forsøk med overføring av driftsansvar for DPS til større kommuner.

Vedlegg