Forsiden

Høringssvar fra Jevnaker Kommune/Helse og omsorg

Innspill til høring om oppfølging av forslag i Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Innspill til høring om oppfølging av forslag i Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene.

Jevnaker kommune er i utgangspunktet skeptiske til at ansvaret for tannhelsetjenesten overføres til kommunene.

Skulle det imidlertid bli slik at ansvaret overføres må finansieringen være tilstrekkelig. Dette for å sikre at dagens tilbud ikke forringes og at tannhelsetjenesten kan organiseres effektivt i forhold til de øvrige tjenestene. Det må tilføres ekstra midler for å dekke kravet om at personer med rusavhengighet og innsatte i fengsler også skal få de samme rettighetene.

Kommunene må vurdere hvorvidt de personalressursene og den klinikkstrukturen som de får overført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen er tilstrekkelig for å ivareta ansvaret i henhold til krav fastsatt i lov og forskrift. Det bør videre legges særskilt til rette for at mindre kommuner løser oppgaven gjennom interkommunale samarbeid for å ivareta stordriftsfordelene som fylkeskommunen har i dag.

Selv om Jevnaker kommune er skeptiske til overføring av tannhelsetjenesten til kommunen, så ser vi at det kan bidra til en bedre sammenheng i tjenestene. De voksne som har rett til tannhelsehjelp er i stor grad pasienter/ brukere i kommunen. Kompetansen til ansatte i tannklinikkene kan også være nyttig ute i tjenestene til opplæring av ansatte eller for å bistå pasienter/brukere der de er. Alle forhold i samfunnet som fremmer god folkehelse fremmer også god tannhelse og omvendt. Ved å integrere allmenntannhelsetjenester i kommunen vil kommunen lettere kunne se utviklingstrekk i befolkningens tannhelse i sammenheng med andre helse- og sykdomsforhold og bruke det som grunnlag for det forebyggende arbeidet.

Det er avgjørende at en eventuell oppgaveoverføring av tannhelsetjenesten gjennomføres med god prosess i dialog mellom fylkeskommunen og kommunene.

Jevnaker kommune støtter ikke en overføring av spesialisttannhelsetjenesten til kommunene. Denne tjenesten bør fortsatt hjemles i spesialisthelsetjenesten og driftes av spesialisthelsetjenesten.

 

Forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommuner.

Jevnaker kommune mener det er behov for å forbedre samhandlingen med DPS. Det er ulikt i hvor stor grad kommunene opplever at DPS understøtter kommunene og bidrar til helhet og sammenheng i tjenesten til beste for pasientene.

Jevnaker kommune støtter ikke etablering av en forsøksordning hvor utvalgte kommuner skal få overført driftsansvar for DPS-tilbudet. Spesialisthelsetjenesten har en lang vei å gå for å bygge opp et DPS-tilbud som er likeverdig uavhengig av geografi. Ved å trekke ut deler av dette tilbudet og overføre det til enkeltkommuner vil forskjelligheten i tilbudene bare bli større og arbeidet med å utvikle en samordnet kvalitetssikret spesialisthelsetjeneste vil vanskeliggjøres. På samme måte må kommunehelsetjenestens psykiske helsearbeid i større grad finne sin form. I dag er det ingen gullstandard for dette arbeidet, faglig profil varierer sterkt og de arbeidsverktøy som brukes er ulike fra kommune til kommune. De første årene bør derfor helsetjenesten fortsette med en opptrapping og konsolidering av tjenesten på begge nivåer før en eksperimenterer ytterligere.

 

Å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Jevnaker kommune støtter departementets vurdering av at rett kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er så grunnleggende for å kunne yte nødvendige og forsvarlige tjenester, at visse kompetansekrav bør fremgå i lov.

Det er sammen­hengen mellom kunnskap og forsvarlighet som er avgjørende for kvaliteten på tjenestene. Gode helsetjenester, god sam­handling mellom tjenesteområder og rundt den enkelte pasient sikres ved faglig kompetente medarbeidere. 

Jevnaker kommune mener allikevel at det er uheldig å lovfeste krav til noen yrkesgrupper, fremfor andre viktige yrkesgrupper. Det må være opp til hver kommune og vurdere dette behovet, statlig detaljstyring sikrer ikke gode løsninger på alle kommunens kompetansebehov. Kommunen frykter også at det raskt vil komme ytterligere krav til lovfesting av andre kompetansegrupper.

Jevnaker kommune mener at det må gis økonomisk støtte til å gjennomføre nødvendige lederopplæringer for ledere innen helse- og omsorgstjenesten. Støtten må økes til å være minst på nivå med det som gis innen «Rektorskolen».

 

Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialist­helsetjenesten på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene.

Jevnaker kommune støtter departementets forslag til at bestemmelsen om at den kommunale helse- og omsorgstjenestens veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten inntas i helse- og omsorgstjenesteloven. Likelydende lovverk underbygger at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er likeverdige parter i samhandlingen.

 

Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring.

Jevnaker kommune er enige i forslaget om å endre helse- og omsorgslovens formålsparagraf til også å omfatte det å «sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende». Kommunen vil imidlertid påpeke at en er sterkt uenig i departementet sin påstand om at «dette er en tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og endringen vil derfor ikke innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene». Kommunene strever med å ansvarsplassere opplærings- og mestringsarbeidet. Det blir gjort mye godt arbeid både på legekontorene, helsestasjonen og i omsorgstjenesten, men det er vanskelig å synliggjøre dette arbeidet og løfte fram opplæring og mestringsarbeid som en enhetlig oppgave. Når departementet nå kommer med en tydeliggjøring av dette ansvaret i lovs form vil dette kreve at kommunene også må få tydeliggjort og løftet fram dette arbeidet. Det kan ikke kommunene klare uten vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser. Innføringen av kommunenes ansvar for mestring og opplæring har kommet glidende inn litt etter hvert og delvis som en følge av samhandlingsreformen. Det er i økende grad fra sentrale helsemyndigheter blitt tydeliggjort som et innsatsområde kommunene SKAL prioritere, men uten at det følger midler med til dette.

 

Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Jevnaker kommune støtter departementets forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelse­tjenesteloven og tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre tjenestenes ansvar.

 

Tydeliggjøring av kommunenes plikter når det gjelder psykososial beredskap og oppfølging.

Jevnaker kommune støtter departementets vurdering om at det er viktig at kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging fremgår tydeligere av loven enn i dag og at det gjøres ved en presisering av gjeldende rett.

 

Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven.

Jevnaker kommune er enig i forslaget til endring i spesialisthelsetjenesteloven, slik at det blir et krav til alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å oppnevne en kontaktlege for pasienter med omfattende og langvarig behov for sykehustjenester.

En overføring av ansvar fra helseforetakene til hver enkelt institusjon vil forhåpentligvis bidra til at det blir lettere å få ordningen til å fungere i hele landet og at oppfølgingen av hver enkelt pasient blir bedre og mer effektiv.