Høringsnotat

Utkast tekst til 3 forskriftsendring:

Forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

                                                            I

Forskriftens § 3-1 ny bokstav n skal lyde:

n) innehaver av gyldig reisedokument som også har gyldig grenseboerbevis utstedt i henhold til vilkårene i avtale av 02.11.2011 mellom Norge og Russland, jf. Europaparlaments - og rådsforordning (EF) 1931/2006 .

Forskriftens § 3-3 første ledd skal lyde:

Samlet oppholdstid på Schengenterrotoriet for visumfrie utlendinger, jf. lovens § 9 fjerde ledd, kan ikke overstige 90 dager i løpet av en periode på 180 dager, regnet fra datoen for første passering av ytre Schengengense. Dette gjelder ikke for innehaver av grenseboerbevis, jf forskriften § 3-1 bokstav n. Har utlendingen oppholdstillatelse i et annet Schengenland, løper oppholdstiden fra dato for første passering av indre Schengengrense. Oppholdet i det Schengenlandet hvor utlendingen har, eller har hatt oppholdstillatelse,  tas ikke med ved beregningen av oppholdstiden.

Forskriftens § 4-1 nytt annet ledd skal lyde:

Innehaver av gyldig reisedokument som også har gyldig grenseboerbevis, jf. forskriften § 3-1 bokstav n, er unntatt fra kravet om at reisedokumentet skal stemples ved inn- eller utreise.

                                                            II

Endringene trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.