Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat

Forskrift om beredskapslagring av såkorn

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 12. mai 1995 om jord (jordlova) § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

§ 1. Formål
Formålet med forskriften er å bidra til tilstrekkelige forsyninger av såkorn om våren ved å gi tilskudd til lagring av såkorn mellom kornsesonger.

§ 2. Vilkår
Tilskudd etter denne forskriften kan gis til såvareforretninger som tilfredsstiller vilkårene i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer, og som overlagrer sertifisert såkorn til bruk i neste vekstsesong.

§ 3. Beregning av tilskudd
Lagerbeholdning av sertifisert vårkorn pr. 30. juni ut over 5 % av såvareforretningens gjennomsnittlige omsetning av vårkorn de siste tre kornsesonger inkl. søknadsåret er tilskuddsberettiget. Tilskudd utbetales likevel ikke for lager ut over 20 % av dette beregningsgrunnlaget.

Tilskuddet beregnes med grunnlag i bestemmelser om satser fastsatt i eller i medhold av jordbruksavtalen.

§ 4. Søknad mv.
Søknad om tilskudd må sendes Statens landbruksforvaltning innen 1. oktober. Vedlagt søknaden skal det følge spesifisert oppgave over såkorn på lager pr. 30. juni godkjent for salg til bruk i neste vekstsesong, gruppert etter art, sort og lagringssted. I tillegg skal det følge oppgave over omsetningen av ulike arter og sorter i foregående sesong.

Krav på tilskudd kan ikke overdras eller pantsettes. 

§ 5. Opplysningsplikt og kontroll
Statens landbruksforvaltning fører tilsyn med at vilkår for utbetaling av tilskudd er oppfylt.

Såvareforretninger som mottar tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som Statens landbruksforvaltning trenger for å kunne forvalte ordningen, herunder regnskap, korrespondanse og annen dokumentasjon. Statens landbruksforvaltning kan kreve at opplysningene bekreftes av revisor.

Statens landbruksforvaltning kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottaker. 

§ 6. Retting av feilutbetalinger
Statens landbruksforvaltning kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra mottaker av tilskudd. 

§ 7. Avkortinger mv.
Hele eller deler av tilskuddet kan avkortes dersom foretaket

  1. i henhold til forvaltningsvedtak eller dom driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for håndtering av jordbruksvirksomhet, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, eller
  2. uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet

§ 8. Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp mv.
Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 6 eller avkorting etter § 7, kan kreves tilbakebetalt fra mottaker eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Krav fra offentlig myndighet som utspringer av mottakers håndtering av jordbruksvarer kan motregnes i tilskudds­utbetalinger til mottakeren.

Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingshavet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt i Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 

§ 9. Administrasjon, klage og dispensasjon
Vedtak om tilskudd fattes av Statens landbruksforvaltning.

Statens landbruksforvaltning vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI.

Statens landbruksforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra §§ 2, 3 og 4. 

§ 10. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft xx.xx.xxxx.