Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat

Høringsnotat

Forslag til endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) § 7 nr. 2 som følge av gjennomføringen av returdirektivet

Bakgrunn for forslaget

Det foreslås med dette å endre SIS-loven § 7 nr. 2 slik at opplysninger om innreiseforbud etter utlendingsloven § 66 annet ledd kan registreres i Schengen informasjonssystem (SIS).

SIS-loven § 7 nr. 2 gir hjemmel for registrering av opplysninger i Schengen informasjonssystemet om personer som ikke skal gis tillatelse til innreise fordi det i forbindelse med utvisning etter utlendingsloven § 66 bokstav a, b, c, e eller f (utvisning av utlending uten oppholdstillatelse), § 67 (utvisning av utlending som har midlertidig oppholdstillatelse) eller 68 (utvisning av utlending som har permanent oppholdstillatelse) er truffet vedtak om innreiseforbud og innreiseforbudet fortsatt er gjeldende.

I forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/115/EF om felles standarder og prosedyrer i medlemsstatene for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (returdirektivet) i norsk rett, ble det innført en ny hjemmel for å utvise utlendinger i utlendingsloven § 66 annet ledd. Bestemmelsen innebærer at det skal vurderes utvisning når en utreisefrist ikke er overholdt. I tillegg skal det utvises

når utlendingen ikke er gitt en frist for frivillig retur. Bestemmelsen trådte i kraft

24.12.2010 og lyder som følger:

"Med mindre det vil være et uforholdsmessig tiltak, jf. § 70, skal en utlending uten oppholdstillatelse utvises

a) når utlendingen ikke har overholdt plikten til å forlate riket innen utreisefristen gitt i medhold av § 90 sjette ledd,

b) når utlendingen ikke er gitt en frist for frivillig retur

- fordi det er fare for unndragelse, jf. § 90 sjette ledd bokstav a og §

106 a,

- fordi en søknad er avslått som åpenbart grunnløs eller som følge av vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, jf. § 90 sjette ledd bokstav b, eller fordi

- utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot offentlig orden eller

grunnleggende nasjonale interesser, jf. § 90 sjette ledd bokstav c."

Det ble også foretatt en endring i utendingsloven § 71 annet ledd, annet punktum som innebærer at det nå er anledning til å ilegge et innreiseforbud med ett års varighet. Tidligere var den nedre grensen for innreiseforbud to år.

Ved en inkurie ble SIS-loven § 7 nr. 2 ikke oppdatert og endret som følge av utvidet grunnlag for utvisning i utlendingsloven. Det foreslås derfor endring i denne bestemmelsen som innebærer grunnlag for registrering av opplysninger i SIS der utlendingen skal nektes innreise på grunnlag av utvisning etter den nye bestemmelsen i utlendingsloven § 66 annet ledd.

Nærmere om returdirektivet

Direktivet regulerer Schengen-medlemsstatenes returprosedyre av tredjelandsborgere. Dets overordene mål er å sikre rettssikkerhet og verdighet i forbindelse med returprosessen og samtidig bidra til å løse utfordringer i Europa når det gjelder ulovlig migrasjon og opphold. Direktivet pålegger medlemsstatene å utstede et returvedtak til tredjelandsborgere som oppholder seg ulovlig i Schengen området. Dette vedtaket skal i utgangspunktet inneholde en periode på mellom sju og tretti dager for frivillig utreise fra Schengenområdet. Dersom vedkommende ikke forlater området innen den gitte periode, eller dersom vedkommende ikke får mulighet til å reise frivillig, skal vedkommende gis et innreiseforbud som i utgangspunktet gjelder for hele Schengen- området. Dersom en tredjelandsborger er utvist av et annet medlemsland, og et medlemsland vurderer å gi vedkommende en oppholdstillatelse, skal medlemslandet som har ilagt innreiseforbud konsulteres.

Returdirektivet pålegger ikke landene å registrere innreiseforbudene i Schengen informasjonssystemet (SIS). Medlemsstatene er imidlertid oppfordret til å foreta slik registrering. Dette fremgår av fortalen punkt 18 hvor det presiseres at medlemsstatene bør ha rask tilgang til informasjon om innreiseforbud utstedt av andre medlemsstater og at denne informasjonsutvekslingen bør skje i samsvar med SIS-regelverket. Det er videre presisert i beskrivelsen av direktivet i Prop. 3 L (2010-2011) side 12 at "det skal settes et innreiseforbud som i utgangspunktet gjelder for hele Schengenområdet".

For å gi returdirektivet og regelen om utvisning en felleseuropeisk effekt, er det viktig at medlemsstatene registrerer innreiseforbudene i SIS. Hver medlemsstat har gjennom SIS tilgang til felles oversikt over tredjelandsborgere som er registrert med innreiseforbud. For at oversikten skal fungere optimalt er det viktig at hvert medlemsland gjennom sitt regelverk sørger for kontinuerlig oppdatering av sine registreringsmuligheter. Det er dermed viktig at SIS-loven også gir hjemmel for å registrere opplysninger om personer som skal nektes innreise som følge av at det er ilagt innreiseforbud etter det nye grunnlaget for utvisning i utlendingsloven § 66 annet ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er tatt høyde for de økonomiske konsekvensene av forslaget i gjeldende budsjett.

Forslag til endringer i lov 16. juli 1999 nr 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

§ 7 nr. 2 skal lyde:

2. opplysninger om personer som ikke skal gis tillatelse til innreise fordi det i

forbindelse med utvisning etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a, b, c, e, f, annet ledd, §§ 67 eller 68 er truffet vedtak om innreiseforbud, og vedtaket fortsatt er gjeldende".