Høringsnotat

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 14. mars 2003 nr. 294 om Den rettsmedisinske kommisjon. Forskriften er gitt med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 146. Forslagene omhandler oppnevning av nestleder for Den rettsmedisinske kommisjon, fastsetting av aldersgrense for medlemmene av kommisjonen og begrensning  i oppnevning av leder- og nestleder til maksimalt to sammenhengende perioder.

Under følger en gjennomgang av gjeldende rett, departementets forslag, begrunnelsen for forslagene, samt forslag til forskrift om endring av forskrift.

2.  Forslag om å oppnevne en nestleder  i Den rettsmedisinske kommisjon

2.1.     Gjeldende rett

Det følger av forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon § 1 annet ledd at departementet oppnevner ledere og nestledere  til hver faggruppe, og at en av faggruppeledeme oppnevnes som leder av kommisjonen. I henhold til forskriftens merknader skal kommisjonens leder stå for en samlet faglig og koordinerende ledelse av kommisjonen, og ha det overordnende ansvaret for kvalitetssikringen av innsendte erklæringer. Lederen skal ha oversikt over kommisjonens arbeid. Gruppelederne leder arbeidet i gruppene.

2.2.    Forslag og begrunnelse

Departementet foreslår en endring i forskriften § 1 annet ledd som innebærer  at departementet  oppnevner en av gruppelederne  til nestleder av kommisjonen.

En har tidligere ikke sett behov for en nestleder av Den rettsmedisinske kommisjon, under henvisning til at et slikt behov kan løses gjennom delegasjon av arbeidsoppgaver til andre faggruppeledere. I lys av at kommisjonen har fått stadig flere faggrupper, flere medlemme og større sakstilfang, har det imidlertid vist seg et behov for å formalisere en ordning med en fast nestleder. En nestleder vil kunne ivareta kontinuiteten av ledervervet i de tilfeller lederen er fraværende, inhabil eller fratrer vervet før ny leder er oppnevnt. I tillegg vil en nestleder kunne avlaste lederen etter behov.

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på innføringen av en slik ordning.

3. Forslag  om å fastsette en øvre aldersgrense for medlemmer

3.1. Gjeldende rett

Det er ikke fastsatt en øvre aldersgrense for medlemmer av Den rettsmedisinske kommisjon. Dette skiller seg fra en rekke andre viktige samfunnsverv, slik som helsepersonell, embetsdommere, lekdommere og dommere i Forliksrådet. Som regel har imidlertid ikke medlemmer av Den rettsmedisinske kommisjon blitt oppnevnt eller gjenoppnevnt etter fylte 70 år, riktignok med en del unntak som følge av utfordringer knyttet til rekruttering. Disse utfordringene ser nå ut til å ha avtatt.

3.2. Forslag  og begrunnelse

Departementet foreslår å innta en bestemmelse i forskriften § 1 annet ledd nytt annet punktum om at medlemmer trer ut av kommisjonen ved fylte 75 år.

Det er viktig og ønskelig at medlemmene av Den rettsmedisinske kommisjon har variert erfaring, bakgrunn og alderssammensetning. Det er imidlertid en økt risiko for at medlemmer med høy alder utsettes for sykdom som ikke er forenelig med å inneha vervet som medlem av kommisjonen. En øvre aldersgrense  vil gi en objektiv norm for fratredelse av vervet og utelukke potensielt vanskelige og konkrete vurderinger av den enkeltes egnethet og sykdomsbilde. I tillegg gir en aldersgrense  en objektiv begrunnelse for ikke å gjenoppnevne medlemmer som nærmer seg grensen.

Ved siden av den gjeldende praksisen om ikke å oppnevne eller gjenoppnevne kommisjonsmedlemmer  etter fylte 70 år, har departementet  blant annet sett hen til lov om helsepersonell mv. Et av vilkårene for autorisasjon er å være under 75 år, jf. helsepersonelloven § 48. Departementet mener at det er hensiktsmessig å stille samme vilkår for medlemmer av Den rettsmedisinske kommisjon. Helsepersonell som er over 75 år kan imidlertid gis lisens etter søknad, jf. lovens 49 og forskrift 21. desember  2000. Lisens kan gis for inntil to år av gangen før fylte 80 år, og for inntil ett år av gangen etter fylte 80 år. Siden medlemmer av kommisjonen oppnevnes for tre år av gangen, synes det ikke hensiktsmessig å la unntaket i helsepersonelloven få betydning for aldersgrensen for oppnevning.

Departementet  ønsker høringsinstansenes syn på om det er et behov for å innføre en aldersgrense for oppnevning av medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon, og om 75 år i så fall er en rimelig aldersgrense å sette.

4. Forslag  om å innføre  en begrensning av antall ganger  leder  og nestleder kan gjenoppnevnes

4.1. Gjeldende rett

Det er ingen bestemmelser i lov eller forskrift som regulerer antall ganger leder eller øvrige medlemmer av kommisjonen kan oppnevnes. Tidligere medlemmer og ledere har blitt gjenoppnevnt flere ganger.

4.2. Forslag  og begrunnelse

Departementet foreslår å innta en bestemmelse i forskriften § 1 annet ledd om at kommisjonens leder og nestleder ikke kan oppnevnes for lenger enn maksimalt to sammenhengende perioder. I tråd med forslaget om å oppnevne en nestleder i Den rettsmedisinske kommisjon, foreslås det at denne begrensningen  gjelder både for leder og nestleder.

Departementet  har vurdert om det bør settes en begrensning i antall ganger ordinære medlemmer av kommisjonen kan oppnevnes. Fordi flere fagmiljø er små, både i Norge og i Norden for øvrig, antar imidlertid departementet at en slik begrensning vil gå ut over rekrutteringen. Dessuten taler hensynet til kontinuitet mot å innføre en slik generell begrensning.

Departementet foreslår at det innføres en begrensning  i antall gjenoppnevninger av kommisjonens leder og nestleder for å sikre rotasjon av vervene. Lederfunksjonen vil dermed over tid fordeles mellom de ulike gruppene i kommisjonen. Dette vil bidra til å sikre tilføring av ny kompetanse i leder- og nestledervervet, noe som igjen vil styrke kommisjonens tillit utad.

Et mulig argument mot en slik begrensning  er hensynet til rekruttering. Rekrutteringsgrunnlaget til kommisjonen har tidligere vært nokså begrenset. Det er uvisst om en slik begrensning  vil gå utover rekrutteringen av nye ledere og nestledere av kommisjonen. Departementet mener imidlertid at for disse vervene er en rotasjon særlig viktig.

Departementet  ønsker høringsinstansenes syn på forslaget.

5. Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslagene medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

Når det gjelder forslaget om å oppnevne en nestleder i kommisjonen, kan det bemerkes at kommisjonens leder og gruppeledere i dag mottar godtgjøring tilsvarende 1,1 ganger den til enhver tid gjeldende offentlige salærsats. En nestleder vil godtgjøres på tilsvarende måte. Nestleder skal fungere som en avlastning for leder. Opprettelse av en nestlederfunksjon vil derfor ikke innebære flere arbeidstimer, men en fordeling av arbeidstimene mellom leder og nestleder.

 

Forslag til forskrift om endring av forskrift 14.  mars 2003 nr. 294 om Den rettsmedisinske kommisjon

Forskriften § 1 annet ledd skal lyde:

Medlemmene oppnevnes av departementet for inntil tre år av gangen. Medlemmene trer ut av kommisjonen ved fylte 75 år. Departementet  oppnevner en leder og en nestleder i hver gruppe. To av gruppelederne oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av kommisjonen. Kommisjonens leder og nestleder kan ikke oppnevnes for lenger enn to sammenhengende  perioder. Kommisjonens leder og gruppeledere skal ha det faglige ansvaret for henholdsvis kommisjonens og gruppenes virksomhet.