Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2016

Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget høstsesjonen 2016, sortert etter departementene.

 

Arbeids- og   sosialdepartementet

Ventes   fremlagt for Stortinget

Gått   i statsråd

1.   Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2016   under Arbeids- og sosialdepartementet

November

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i folketrygdloven 

(endret fastsetting av grunnlaget   for ytelser etter folketrygdloven kapittel 8, 9 og 14)

Oktober

 

Endringer folketrygdloven og   sosialtjenesteloven m.fl. (samleproposisjon)

November

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Pensjonisters inntektsforhold og   regulering av pensjoner i 2016

November

 

 

 

 

Barne- og   likestillingsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet for   2016 for Barne- og likestillingsdepartementet.

November

 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

November

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Lov om informasjonstilgang,   taushetsplikt mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker   om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernloven

November

 

 

 

 

Endringer i lov 9. januar 2009   nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Desember

 

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Nysaldering av statsbudsjettet   2016

November

 

 

 

 

Forsvarsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet 2016   under Forsvarsdepartementet.

November

 

 

 

 

Helse- og   omsorgsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2016   under Helse- og omsorgsdepartementet

November

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

November

 

 

 

 

Justis- og   beredskapsdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i tinglysingsloven,   inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)

Oktober

 

Endringer i straffeloven

November

 

Om sivile rettspleieoppgaver

November

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Om samfunnssikkerhet

Desember

 

 

 

 

Kommunal- og   moderniseringsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2016

November

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Eierseksjoner

Desember

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Sametingets virksomhet 2015

Oktober

 

 

 

 

Kulturdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer   i lov 13. juni 1996 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og i lov 12. juni   1981 om tilskott til livssynssamfunn

Oktober

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Finansiering av NRK

Desember

 

Kommersiell allmennkringkasting

Desember

 

Pengespill

Desember

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i opplæringslova   (unntak fra krav til kompetanse i undervisningsfag)

Oktober

 

Endringer i opplæringslova og   friskolelova (skolemiljø, oppstart av grunnskoleopplæring og   dispensasjonshjemmel)

Desember

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Fagfolk for framtida   (fagskoleutdanning)

November

 

 

 

 

Landbruks- og   matdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringer i statsbudsjettet 2016

November

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Skog- og trenæringen

Oktober

 

Om pelsdyrnæringen

November

 

Om landbrukspolitikken

Desember

 

 

 

 

Nærings- og   fiskeridepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet for   2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

November

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Lov om tilskuddsordning for   sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Desember

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Om reiseliv

November

 

 

 

 

Olje- og   energidepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Endringar i statsbudsjettet for   2016

November

 

Flomvern   i Opo-vassdraget m.m.

Desember

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Prop. 1 S Tillegg xx (2016-2017)

November

 

Endringer i statsbudsjettet 2016

November

 

 

 

 

2.   Prop. L

 

 

Endringer i jernbaneloven mv. (gjennomføring   av direktiv 2012/34/EU og andre lovendringer)

Oktober

 

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

1.   Prop. S

 

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens   beslutning om innlemmelse av forordning 165/2014 om fartsskrivere innen   veitransport, om oppheving av forordning 3821/85 om bruk av fartsskriver   innen veitransport og om endring av forordning 561/2006 om harmonisering av   visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport

Oktober

 

Samtykke til ratifikasjon av   frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Filippinene

Oktober

 

Samtykke til ratifikasjon av   frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Georgia

Oktober

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens   beslutning om innlemmelse av direktiv nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning   i forbrukersaker og forordning nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i   forbrukersaker

November

 

Endringar i statsbudsjettet 2016

November

 

Samtykke til godkjenning av   protokoll om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område   av 4. april 1949

November

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens   beslutning om innlemmelse av direktiv 2015/719/EU om endring av direktiv   96/53/EF om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og   internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal   trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet

Desember

 

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens   beslutning om innlemmelse av forordning 2015/2120 om fastsettelse av tiltak   for tilgang til et åpent internett og om endring av direktiv 2002/22/EF om   leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med   elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester og forordning 531/2012 om   gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen, samt forordning   2015/2352 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste   mobiltermineringstakstene i hele Unionen

Desember

 

Samtykke til ratifikasjon av   Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og   vold i nære relasjoner av 11. mai 2011 (CETS 210)

Desember

 

 

 

 

4.   Meld. St.

 

 

Nordisk samarbeid

Oktober