Høringssvar fra Sørum kommune

Høringsuttalelse til evaluering av offentlighetsloven

Dato: 23.05.2016

Svartype: Med merknad

Rådmannens vurdering som forslag til høringsuttalelse fra kommunen:

Åpenhet og innbyggernes mulighet for deltakelse og påvirkning av demokratiske prosesser i kommunen er viktige hensyn bak loven.

Sørum kommune praktiserer meroffentlighet, og har en offentlig postjournal med dokumenter i fulltekst. Innbyggere og andre har således enkel tilgang til de av kommunens dokumenter som er offentlige etter offentlighetsloven. Dette bidrar til åpenhet og gjør det enkelt for kommunens innbyggere å gjøre seg kjent med saker som behandles i kommunen. Dokumenter som i postjournalen er unntatt offentlighet kan det bes om innsyn i etter offentleglova, og kommunen har da plikt til å vurdere om dokumentet fortsatt skal være unntatt offentlighet eller om det skal gis helt eller delvis innsyn i dokumentet.

Sørum kommune mener offentlighetsloven er en viktig lov for at innbyggere skal ha mulighet til å delta i demokratiske prosesser i kommunen. Sørum kommune mener derfor at offentleglova bør være så enkel som mulig å praktisere. Sørum kommune vil derfor komme med merknader til enkelte paragrafer som bør presiseres, og om mulig gjøres lettere å anvende i praksis.

Sørum kommune stiller seg bak funnene i rapporten fra Oxford Research (jf. rapportens side 19-20) som viser at det er utfordringer på bestemte saksområde i praktiseringen av offentleglova for kommuner. Det er fylkesmennene som har pekt på noen av paragrafene i loven som har vist seg vanskelige å praktisere for kommunene. Sørum kommune vil kommentere enkelte av disse paragrafene.

Paragraf § 2 – hvilke selskaper som omfattes av loven. Denne paragrafen er ikke nevnt som et problemområde i kommunene, men det kan være en del skjønnsmessige vurderinger knyttet til taushetsplikt og hvilke opplysninger som skal være offentlige når kommuner skal behandle saker politisk som kommer fra selskaper hvor det offentlige har eierskap.

Paragraf § 13 – taushetsbelagte opplysninger. Dette gjelder både vurderinger av hva som skal regnes som personopplysninger knyttet til enkeltpersoner i enkeltsaker, og også spesielt i forhold til selskaper og hva som skal anses som forretnings-hemmeligheter i den enkelte sak og bransje, jf. forvaltningsloven § 13.

Paragraf § 23 siste ledd – det kan gjøres unntak fra innsyn for dokument som gjelder selskap der en kommune har eierinteresser, og som blir behandlet av vedkommende organ som eier, dersom selskapet ikke er omfattet av virkeområdet for loven. Sørum kommune etterspør forholdet til opplysninger om selskaper som er omfattet av loven, og som inneholder forretningshemmeligheter (taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og offlentlighetsloven § 13 annet ledd), eller der det offentlige 4

må ivareta selskapets/kommunens forhandlingsposisjon. Denne regelen kunne vært utformet på en tydeligere måte, og sett i sammenheng med lovens § 2.

Når det gjelder taushetsbelagte opplysninger, så er dette et problematisk felt for de som blir rammet av feil. Det er også en fare for spredning av personopplysninger på nettet. Det er derfor viktig at kommunene foretar riktige vurderinger av hva som er taushetsbelagte opplysninger og som derfor skal unntas offentlighet i postjournalen som ligger på kommunens nettsider.

Paragraf 23 – innsyn i tilbud. Anskaffelsessaker spenner over ulike fagområder, og det kan være krevende å ha oversikt over hva som anses som taushetsbelagte forretningshemmeligheter på ulike fagområder og bransjer for å vurdere hva som skal sladdes i anbudsdokumenter fra leverandører. Disse sakene er til dels tidkrevende å vurdere, da det ofte er omfattende dokumenter som må gjennomgås når saksbehandler får en innsynsbegjæring. Brudd på taushetsplikten vil kunne ha økonomiske konsekvenser for den enkelte leverandør, og svekke tilliten til det offentliges anskaffelsesprosesser.

Ovennevnte regler bør klargjøres, eventuelt spesifiseres nærmere hva som kan unntas i lov eller forskrift til loven, slik at loven blir enklere å praktisere.

 

Vedlegg