Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Evaluering av offentleglova

Dato: 25.05.2016

Svartype: Uten merknad

Vi viser til høyringsbrev datert 25. februar 2016.

Landbruks- og matdepartementet er positiv til at det blir gitt merksemd på innsyn og offentleglova. Undersøkinga er grundig, og det er gjort gode analyser. Offentleglova inneheld stor grad av skjønn, og LMD er einig i at det kan gje utfordringar med likebehandling. Samstundes har offentleglova eit stort virkeområde, og den bør ikkje vere for detaljert. Dette meiner vi kan løysast gjennom rettleiar til offentleglova.