Høringssvar fra Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyringsfråsegn - Evaluering av offentleglova

Dato: 13.05.2016

Svartype: Med merknad

Fylkeskommunen viser til høyringsbrev frå Justis- og beredskapsdepartementet av 25.02.16.

Vedlagt følgjer Sogn og Fjordane fylkeskommune si høyringsfråsegn. Fråsegna består av saksprotokollen (vedtaket) frå fylkesutvalet og saksutgreiinga til fylkesrådmannen.

Vedlegg