Høringssvar fra Mattilsynet

Evaluering av offentleglova

Dato: 25.05.2016

Svartype: Uten merknad

Mattilsynet har av diverse årsaker ikke hatt mulighet til å gå grundig inn i rapporten. 

Vi har ingen kommentarer til innhold eller konklusjoner i rapporten. Vår etat håndterer imidlertid en relativt stor mengde innsynsbegjæringer og bruker mye ressurser på dette. Vi får innsynsbegjæringer både i enkelte dokumenter, enkeltsaker og i større saksmengder som gjerne krever omfattende sammenstillinger. De kan være så store at det tar flere dager å håndtere dem og det er vanskelig å vurdere hvor grensen går for å gi avslag. Vi legger imidlertid vekt på å utøve meroffentlighet.