Høringssvar fra Akademikerne

Høring - evaluering av offentleglova

Dato: 25.05.2016

Svartype: Med merknad

Høring – evaluering av offentleglova

 

Akademikerne viser til departementets høringsbrev av 25. februar 2016. Våre innspill følger nedenfor.

 

Akademikerne er tilhenger av åpenhet og transparens i offentlig sektor, og mener at formålsbestemmelsen i Offentleglova § 1 stadfester viktige demokratiske prinsipper. Vi ser imidlertid at utstrakt praktisering av meroffentlighet i visse tilfeller kan få uheldige personalpolitiske konsekvenser.

 

Våre kommentarer i det følgende knytter seg til målet om at offentlig sektor skal være en attraktiv arbeidsplass, både for nye søkere og for de ansatte som allerede jobber der.

 

Rekruttering av akademisk arbeidskraft til offentlig sektor

Både Akademikerne og våre medlemsforeninger har gjennomført medlemsundersøkelser, hvor det fremkommer at våre medlemmer opplever det mest attraktivt å jobbe i privat sektor. Når det gjelder rekrutteringen av akademisk arbeidskraft særlig til kommunene, er vi kjent med at mange kommuner ikke får tak i den akademiske kompetansen det er behov for. Blant annet gjelder dette arbeidstakere med høyere økonomisk utdannelse.

 

Det er sammensatte årsaker knyttet til rekrutteringsutfordringene, men en av årsakene kan knyttes til offentliggjøring av søkerlister. Potensielle søkere kan vegre seg for å søke stillinger fordi det offentliggjøres at man er søker. En slik offentliggjøring kan skape problemer på nåværende arbeidsplass om man ikke skulle få jobben. Dette gjelder spesielt i lederstillinger, men kan også gjelde for andre type nøkkelstillinger.

Samtidig ser vi behovet for offentlig innsyn for å forhindre uheldige ansettelser, og for å opprettholde tilliten til det offentlige, blant annet som myndighetsutøver. Ved evalueringen av Offentleglova, oppfordrer Akademikerne til en nærmere vurdering av mulige tiltak for å forhindre misbruk av offentliggjøring av søkerlister i media og på nett. Det er viktig å stimulere jobbsøking fra privat til offentlig sektor og forhindre at kvalifiserte søkere ikke skal søke relevante jobber i frykt for at de vil bli unødig offentliggjort. Den endrede innsynsmodellen for innsyn i skattelistene, kan i denne sammenheng være egnet som referanse.

 

Innsyn i offentlig ansattes private anliggende

Offentleglova kan benyttes som hjemmelsgrunnlag til å få innsyn i ulik informasjon knyttet til offentlig ansatte. Blant annet er vi kjent med at det har vært mulig å få tilgang til privatadressen til en ansatt i statsforvaltningen ved henvisning til Offentleglova. Dette er svært uheldig, og kan i tillegg oppleves som en sikkerhetsrisiko for en rekke arbeidstakere.

 

Akademikerne mener Offentleglova bør gi adgang til innsyn i offentlig ansattes forhold relatert til jobben de gjør, knyttet til sakene den ansatte jobber med. Det vil si at det bør være mulig å få innsyn i rapporter, analyser, godkjenninger, avslag osv. Opplysninger av rent privat karakter, slik som privatadresser, bør man være henvist til å skaffe seg på annet vis og ikke via arbeidsgiver. Dette er også et aspekt departementet bør vurdere nærmere, og i hvilken grad det er mulig å foreta avgrensninger for en slik type bruk av Offentleglova.

 

Dette er to sider ved Offentleglova Akademikerne ønsker departementet ser nærmere på, for å styrke attraktiviteten ved det å jobbe i offentlig sektor og for å styrke jobbmobiliteten fra privat til offentlig sektor.

 

Med vennlig hilsen

Akademikerne

 

 

Anette Bjørlin Basma

Seniorrådgiver