Høyringssvar frå Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

Høringssvar om forslag til endringer i psykisk helsevernloven

Dato: 17.12.2015

Svartype: Med merknad

LPP ser den utfordring høringen peker på. Vi ser derimot at den foreslåtte endring vil kunne ha større negative konsekvenser, enn å være en løsning.

En av de viktigste punktene i en tilfriskningsprosess er motivasjon. Jo mer motivert pasienten er, jo større er sjansen for tilfriskning. Det å rutinemessig skulle gjennomføre en så omfattende kontroll, som det kroppsvisitasjon og gjennomgang av alle private eiendeler er, fremstår som lite heldig. I særstilling når det er snakk om personer som er frivillig innlagte, og dermed selv også har bedt om hjelp.

Behandlingen bør være basert på en gjensidig tillit. Ved opplevd respekt og imøtekommelse, vet vi at mulig mottakelse for helsehjelp bedres. For alle ikke direkte akuttkritiske situasjoner, bør man heller gå motsatt vei, ved å ikke gjennomføre en slik kontroll, vurdere pasienten over et døgn, for så heller foreta en kontroll på bakgrunn av en konkret mistanke, dagen etter.

Rømmingshjelpemiddel bør ikke være et argument hverken uten bruk av tvang, eller uten bruk av døgn. Deler av argumentasjonen blir for generell for en for individuell gruppe mennesker.

LPP er av den oppfatning at slik kontroll primært kun bør forekomme ved grunngitt mistanke, men at slik rutinemessig kontroll uansett bør avgrenses til maksimum å gjelde ved døgn, og da ved tvang. Ref. her også altså i alvorlige situasjoner, og da i de akuttpsykiatriske avdelingene, der problemet synes å være størst.