Høyringssvar frå Helse Møre og Romsdal HF

Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven

Dato: 08.01.2016

Svartype: Med merknad

Dette er ført i pennen av overlege Øyvind Duguid Jensen. Ber om at dette videreformidles. Dette utgjør svar fra Klinikk for psykisk helsevern, Helse Møre og Romsdal HF.

«Utkastet til lovtekst er godt, fornuftig og hensiktsmessig, og støttes. 

 

Imidlertid ønsker vi å kommentere enkelte momenter i høringsnotatet. Innledningsavsnittet i høringsnotatet (1.1) tar utgangspunkt i de ansattes arbeidsmiljø og de ansattes følelse av trygghet på arbeidsplassen. Hensynet til medpasienter og til pasienten selv er nevnt på slutten av avsnittet, nærmest som en ettertanke. Videre er ikke pasientenes egen trygghet nevnt, bare “omsynet til at pasientane skal få utbytte av behandlinga”. Vi mener at dette er et uheldig signal fra lovgivers side, at ansattes ve og vel tilsynelatende er viktigere enn pasientenes beste og trygghet, både for pasienten selv og for medpasientene. I samme punkt argumenterer lovgiver for bevisst å ikke bruke begrepet ransaking, men isteden nytte omskrivinger. Slik bruk av eufemismer kan i seg selv virke krenkende.

 

Utgangspunktet for utvidelse av mulighet for ransaking er at det ikke lenger skal være nødvendig å ha mistanke om at ulovlige eller farlige gjenstander forsøkes innført, men at det skal være mulig å gjøre dette som rutine. Slik situasjonen nå har blitt, er dette etter vårt syn et nødvendig tiltak, og det oppleves sannsynligvis mindre krenkende for pasienten. Når slik ransaking kan gjøres rutinemessig, blir man ikke stigmatisert/utpekt som potensielt farlig eller selvskadende. Det at uttrykket begrunnet mistanke i 2008-undersøkelsen (5.2) oppfattes som uklart, og åpenbart tolkes forskjellig, styrker behovet for endring

 

Siden frivillighet skal tilstrebes for all behandling, og der formell paragrafstatus ikke nødvendigvis gjenspeiler tilstandens alvorlighetsgrad, er det etter vårt syn riktig at ransaking også kan gjøres på frivillig innlagte pasienter. 

 

Skillet mellom rutinemessig kontroll, som ikke trenger å vedtas av faglig ansvarlig, og vedtak om kontroll etter begrunnet mistanke, etter vedtak av faglig ansvarlig, er etter vårt syn adekvat.»

 

Med vennleg helsing

Odd Herbjørn Trætnes

Rådgiver

Klinikk for psykisk helsevern Helse Møre og Romsdal HF