Høyringssvar frå RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Høringssvar endring PHV lov

Dato: 08.01.2016

Svartype: Med merknad

Sikkerheten til ansatte og andre pasienter ved aktuelle institusjoner er viktig. Men denne skal ikke veie tyngre enn enkeltindividets integritet.

RIO støtter ikke forslaget om at institusjoner kan gjennomføre rutinemessig gjennomgang av pasienters eiendeler, på tross av at mange institusjoner allerede har denne praksisen. At enheters praksis er i konflikt med retningslinjene er ikke et argument for å endre loven.

Vi mener det er viktig, av hensyn til pasienters rettigheter at det gjennomføres tvangsvedtak. Disse pasientene, som alle andre pasienter, skal ha den samme grunnleggende retten til vern mot inngripen i sitt privatliv.

Fordelen med at tvangsvedtak må fattes før et slikt inngrep utøves, er at vurderingen av mindre inngripende tiltak kan brukes for å oppnå ønsket formål, og dokumenteres.

Ved å innføre rutinemessig gjennomgang av pasienter og deres eiendeler risikerer man at mennesker krenkes når mindre inngripende tiltak kunne vært satt inn.

Det bør tas med i vurderingen om effekten veier opp for de negative konsekvensene i et langtidsperspektiv. Å utsette mennesker som i utgangspunktet er i behov av hjelp, for sanksjoner og krenkelse av privatliv og integritet, kan ha uheldige virkninger på miljøet, som til syvende og slutt er det som forhindrer uønskede hendelser (som innførsel av rusmidler f.eks.).

Det er for øvrig naivt å tro at man ved rutinemessig gjennomgang av eiendeler vil forhindre at pasienter tar med seg rusmidler inn på en avdeling. Hvorfor har man i så tilfelle vurdert det slik at man ikke skal foreta kroppsvisitasjon? Man tar med seg rusmidlene gjemt på kroppen i de aller fleste tilfeller. Vi opplever at dette momentet (rusmidler) er slengt inn for syns skyld og har lite med virkeligheten å gjøre.