Høyringssvar frå Klinikk psykisk helse og rusbehandling SiV HF

Høringssvar til forslag endring i psykisk helsevernloven

Dato: 21.12.2015

Svartype: Med merknad

Det er kommet et forslag om endring av lovteksten i psykisk helsevernloven § 4-6 som i dag kun gjelder ransaking ved begrunnet mistanke om at medikamenter, rusmidler, rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand vil bli forsøkt innført i institusjon for døgnopphold.   

I ny lov hjemles adgang til å innføre utvidet tilgang til å gjennomføre sikkerhetskontroller i det psykiske helsevernet ved at institusjoner skal kunne innføre rutinemessig kontroll av alle pasienter og deres eiendeler som legges inn på døgnseksjoner.

Forlaget om lovendring gir også seksjoner uten døgnopphold anledning til å gjennomføre slik kontroll etter vedtak der det foreligger begrunnet mistanke om at legemidler, rusmidler eller farlig gjenstand. Dette vil bety at også polikliniske seksjoner vil kunne fatte vedtak om ransaking. 

Intensjon bak loveforslaget er å øke sikkerheten til pasient, medpasienter og personale ansatt i aktuelle døgnseksjoner.  

Ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling ønsker vi loveforslaget velkommen og tilslutter oss teksten i foreslåtte lovendring. I dag oppleves det å bevege seg i en juridisk gråsone mellom institusjonens husregler og lov ved at man ikke har hjemmel for en rutinemessig gjennomgang av person og eiendeler. Det styrker tjenesten å kunne hele tiden handle i tråd med lov og dennes intensjon. Nytt lovforslag vil slik gjøre at tjenesten fremstår trygg og forutsigbar uten å gjøre forskjell på pasienter som legges inn på døgnseksjoner i psykisk helsevern.

Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold støtter forslaget til lovendring og ser frem til at den forhåpentligvis snarlig trer i kraft.