Høyringssvar frå Trondheim kommune

Forslag til endringer i psykisk helsevernloven

Dato: 24.11.2015

Svartype: Med merknad

 

Vedtak:

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til helse- og omsorgsdepartementet:

Trondheim kommune støtter departementets forslag om endringene i lov om psykisk helsevern, slik det fremgår av høringsnotatet:

1) Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-6 skal lyde:

§ 4-6 Undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon

2) Psykisk helsevernloven § 4A-4 første ledd første punktum skal lyde:

Det kan foretas rutinekontroll av pasientens person, rom og eiendeler, ved innleggelse, samt før og etter utganger for å hindre innføring av legemidler, rusmidler, skadelige stoffer, rømningshjelpemidler, herunder mobiltelefon og andre kommunikasjonsmidler eller farlige gjenstander.

3) Psykisk helsevernloven § 4-7 første ledd skal lyde:

Den faglig ansvarlige kan vedta at legemidler, rusmidler, skadelige stoffer, rømningshjelpemidler og farlige gjenstander som blir funnet ved inngrep som nevnt i §§ 4-5 fjerde ledd og 4-6, skal beslaglegges. Den faglig ansvarlige kan dessuten vedta at legemidler, rusmidler eller farlig gjenstand som vedkommende ikke rettmessig kan inneha, skal tilintetgjøres.

4) I psykisk helsevernloven §§ 4-5, 4A-6 og 4A-10 erstattes formuleringen "medikamenter, rusmidler, rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand" eller lignende med "legemidler, rusmidler, skadelige stoffer, rømningshjelpemidler og farlige gjenstander."