Høyringssvar frå Helse Vest RHF

Forslag til enringer i psykisk helsevernloven

Dato: 07.01.2016

Svartype: Med merknad

Helse Vest RHF viser til høringsbrev av 9.10.2015 angående forslag til endringer i psykisk helsevernloven, kontroll for å hindre innføring av legemidler, rusmidler, skadelige stoffer, farlige gjenstander og rømningshjelpemidler.

Forslaget er drøftet i helseforetakene, og det er i all hovedsak tilslutning til de framlegg som departementet har lagt opp til.

Helse Vest RHF vil likevel presisere viktigheten av at det i forarbeidet til loven kommer fram at rutinekontroll i institusjonen kun skal innføres i de institusjoner der det er nødvendig for å ivareta sikkerheten og hensynet til behandlingen.

 

Vedlegg