Høringssvar fra Virke

Dato: 05.08.2019

Høringssvar fra Virke - oppsummert

  • Virke støtter forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for næringsmidler, slik at det betales mva (15 pst) og særavgifter fra første krone i utenlandsk nettbutikk som i norsk butikk.
  • Virke støtter fjerning av avgiftsfritaket for varer som har 25 pst mva, slik at det i utgangspunktet skal betales mva ved handel i utenlandske nettbutikker som i norsk butikk. Virke er imidlertid ikke uten videre enig i at en utvidelse av den forenklede registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere av elektroniske tjenester fra utlandet (VOES-ordningen) er den beste måten å gjennomføre endringen på. Det fremstår som for usikkert om ordningen for varer av lav verdi (VOSC) kan innføres og håndheves på en måte som sikrer likebehandling mellom norske og utenlandske næringsdrivende. Virke frykter at få utenlandske selskaper vil mva-registrere seg til Norge på kort sikt, og at det vil komme inn et stort antall varer der det ikke er betalt mva. Høringsnotatet gir i liten grad svar på hvordan dette skal unngås.
  • Skal VOSC-ordningen fungere etter hensikten, å få inn mva-inntekter og skape like vilkår, må det settes av betydelige ressurser til å følge opp utenlandske nettaktører og online plattformer som selger store mengder varer av lav verdi til norske forbrukere. Det må etableres kontrollsystemer, både for å sikre at riktig mva blir betalt fra aktører som har registrert seg og, ikke minst, for å unngå at det kommer inn store mengder varer fra aktører som ikke innretter seg etter VOSC-ordningen. Kontrollsystemer er dessuten viktig ikke bare for mva, men også for å sikre at det er lovlige varer som innføres, varer som tilfredsstiller norske/europeiske (EØS) krav til helse, miljø og sikkerhet.
  • Stortinget ber i sitt anmodningsvedtak regjeringen om å se hen til EUs løsning for fjerning av avgiftsfritak. Virke stiller seg kritisk til at departementets forslag bygger mer på Australias ordning enn EUs. Virke mener det er EUs ordning som i størst grad sikrer like vilkår og mva-inntekter ved netthandel i utlandet. Dessuten deltar Norge i EUs indre marked, som også er et digitalt indre marked der netthandel er gjenstand for felles regelutvikling. Derfor bør EUs løsning velges så snart som mulig, primært fra 1.1.2020, senest 1.1.2021.
  • Virke mener at fjerning av 350-kronersgrensen må omfatte både mva, særavgifter og toll. Virke mener at det bør være ensartet behandling av alle varer som er belagt med toll, dvs likt system for næringsmidler og tekstilvarer. I tillegg til likebehandling, vil det gi bedre grunnlag for kontroll
  • Virke støtter ikke forslaget om at tekstilvarer får oppjustert fritak for eventuell tollavgift fra dagens 350 kroner til 3 000 kroner. Dette vil være svært konkurransevridende og ramme et stort antall bedrifter i Norge som selger klær, sportsartikler og hjemtekstiler, bedrifter som i dag opplever store konkurranseutfordringer mot utenlandske nettaktører. Det er også den delen av handelen som har et størst antall konkurser i 2018/19. Ønskes en enklere ordning for import av tekstilvarer, bør resterende tekstiltoll fjernes, slik Virke har tatt til orde for tidligere.
  • Hele høringssvaret er vedlagt

Vedlegg