Høyringssvar frå Arbeids- og sosialdepartementet

Svar på høring - Forslag om endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirken (om statstilskudd til pensjonspremie og egenkapital til Den norske kirken)

Dato: 13.09.2016

Svartype: Utan merknad

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

16/2180

16/2337-

13.09.2016

 

Svar på høring - Forslag om endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirken (om statstilskudd til pensjonspremie og egenkapital til Den norske kirken)  

 

Det vises til brev fra Kulturdepartementet av 29. juni 2016 med vedlegg.

 

Arbeids- og sosialdepartementet har ingen merknader til høringen.

 

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Karl A. Bilstad (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Maria Gammersvik

                                                                                          førstekonsulent

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur