Høyringssvar frå Human-Etisk Forbund

Høringssvar om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke (ang. pensjonspremie for og egenkapital til Dnk)

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlagte PDF.

Vedlegg