Høyringssvar frå Oslo katolske bispedømme

HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ENDRINGER I LOVGIVNINGEN OM TILSKOTT TIL TRUDOMS- OG LIVSSYNSSAMFUNN UTANOM DEN NORSKE KYRKJA

Dato: 14.09.2016

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 Oslo

 

 

HØRINGSSVAR

TIL FORSLAG OM ENDRINGER I LOVGIVNINGEN

«OM TILSKOTT TIL TRUDOMS- OG LIVSSYNSSAMFUNN

UTANOM DEN NORSKE KYRKJA»

 

 

Oslo katolske bispedømme er blitt kjent med høringsnotatet som Kulturdepartementet sendte ut 27. juni 2016 med forslag om endringer i lovgivningen «om tilskott til trudoms- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja».

            Forslaget innbærer at to sett med bevilgninger ikke skal regnes med i tilskuddsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke:

  1. a) bevilgning til egenkapital for rettssubjektet Den norske kirke;
  2. b) bevilgning til den del av kirkens pensjonspremie til Statens pensjonskasse som er knyttet til pensjonsrettigheter som de tilsatte i rettssubjektet har opptjent som tjenestemenn i staten.

            Oslo katolske bispedømme mener på prinsipielt grunnlag at begge forslag må avvises, men finner det likevel akseptabelt at førstnevnte bevilgning (a) gis som en engangsbevilgning ut fra de spesielle utfordringer som knyttes til det å bli eget rettssubjekt fra 1. januar 2017. Derimot finner vi sistnevnte type bevilgninger (b) helt uakseptable, og ber om at dette blir avspeilet i eventuell lovendring.

            Opprettelsen av Den norske kirke som eget rettssubjekt tydeliggjør først og fremst at tilskuddsgrunnlaget til andre tros- og livssynssamfunn ikke har vært i samsvar med den opprinnelige forutsetningen i trudomssamfunnslovas § 19: «Tilskotet skal vera så stort at det etter måten svarar om lag til det som staten har budsjettert til Den norske kyrkja, og skal utreknast etter kor mange som høyrer til samfunnet.» Å løse denne historiske urett ved å endre loven blir helt feil. Uretten må rettes opp ved å det foretas bevilgninger i samsvar med lovens bokstav og forutsetninger.

            For øvrig stiller Oslo katolske bispedømme seg bak høringsuttalelsen fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i denne sak.

 

Med vennlig hilsen,

 

 

 

X Bernt Eidsvig Can.Reg.

Biskop av Oslo

 

Oslo, 14.ix 2016.