Høyringssvar frå NKRF

Dato: 14.01.2022

Svartype: Med merknad

Forslag til ny arkivlov - Høringssvar fra NKRF

NKRF viser til regjeringas forslag til ny arkivlov. Vi viser til vårt høringssvar av 2.12.2019 på NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø – ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, der vi pekte på viktigheten av at det sikres dokumentasjon om samfunnet for å kunne bruke den til å forstå samtid og fortid og å bevare og videreutvikle Norge som en rettsstat og demokrati. Vi opplever at dette er hensyntatt i forslaget til ny lov.

Når det gjelder lovens virkeområde, støtter vi departementets syn om at virkeområdet ikke utvides slik at det overlapper med virkeområdet til forvaltningsloven. Vi viser også her til vårt høringssvar av 2.12.2019.

De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgenes arkiver, bør fortsatt ivaretas av sekretariatene for kontrollutvalgene, jf. brev av 21.5.2008 fra Kultur- og kirkedepartementet til NKRF. Dette for å sikre kontrollutvalgenes uavhengige stilling i kommunen. Vi ber departementet vurdere om dette bør tas inn i forskrift til loven.

Vennlig hilsen
NKRF
Rune Tokle
daglig leder

Vedlegg