Høyringssvar frå VID historiske arkiv

Kommentarer og forslag vedr. ny forskrift om offentlege arkiv

Dato: 28.12.2016

Svartype: Med merknad

VID historiske arkiv er tilknyttet Seksjon for bibliotek, læringssenter og historisk arkiv i VID vitenskapelige høgskole. Det er VID historiske arkiv som sender inn høringssvaret.

"Forskrift om offentlege arkiv" gir viktige føringer også for private bevaringsinstitusjoner, både angående håndtering av eget materiale og med tanke på relasjoner til og avtaler med offentlige bevaringsinstitusjoner.

VID historiske arkiv har følgende begrunnede forslag til endringer og tillegg:

§ 2. Definisjonar

Forslag om tillegg:

k) Deponering: å flytte arkivmateriale til arkivdepot. Deponenten beheld eigedomsretten.

Begrunnelse:
Begrepet deponering er brukt i §§ 18 og 26. Regulering av eiendomsrett er viktig, og begrepet deponering bør derfor være med på listen over definisjoner.

§10 Opplysningar i journal- og arkivsystem

Andre ledd: I tillegg skal journalen innehalde klasse etter klassifikasjonen, ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte.

Forslag til endring: "I tillegg skal journalen innehalde kode etter klassifikasjonen, ekspedisjons- eller avskrivingsdato og avskrivingsmåte."

Begrunnelse:
Klassifikasjon vil normalt innebære valg av en kode med flere desimaler, og koden omfatter klasse.

§ 31. Tilgang til avlevert materiale

Forslag til endring av overskrift: "Tilgang for offentlege organ til arkivmateriale i arkivdepot."

Første ledd: Organ som treng tilgang til avlevert materiale for saksbehandlinga si, skal få tilgang i arkivdepot.

Forslag til endring: "Organ som treng tilgang til avlevert eller deponert materiale for saksbehandlinga si, skal få tilgang i arkivdepot."

Begrunnelse:
Paragrafen omhandler bare behov for offentlige organ, og disse behovene vil gjelde både avlevert og deponert materiale.

§ 32. Tilgang for allmenta til arkivmateriale i arkivdepot

Arkivdepotet skal leggje tilhøva til rette slik at allmenta kan gjere bruk av arkivmaterialet innanfor gjeldande føresegner om innsynsrett, teieplikt og gradering.

Forslag om tillegg etter nevnte ledd: "Bruk av deponert materiale skjer på basis av avtale med deponenten."

Begrunnelse:
Avtaler om avlevering og deponering vil inneholde bestemmelser om tilgang til og bruk av arkivmaterialet.