Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 19.07.2020

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsbrev datert 8. juni 2020.

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter departementets forslag om at pensjonsleverandørene kan benytte informasjon fra a-ordningen.

Vi viser i den forbindelse til at Spekter, KS og Pensjonskasseforeningen i brev av 20. desember 2019 uttrykte behov for at også offentlig tjenestepensjonsleverandører gis slik tilgang.

Videre støtter Spekter at tilsynet etter OTP loven overføres fra Finanstilsynet til Skatteetaten.