Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Husbanken

Svar på høring - endringer i reglene om lempning av krav som innkreves av Skatteetaten

Dato: 12.06.2018

Svartype: Med merknad

Husbanken viser til Finansdepartementets høringsbrev av 2. mai 2018 der departementet foreslår en harmonisering av lempningsregelverket i Skatteetaten.

Departementet foreslår en utvidelse i skattebetalingsloven (sktbl.) § 15-2 av adgangen til å lempe krav av hensyn til kreditor. I tillegg ønsker FIN å «kopiere» lempningsbestemmelsene i sktbl. §§ 15-1 og 15-2 inn i SI-loven § 8. Etter forslaget til endring av SI-loven § 8 skal det kunne gis betalingsutsettelse eller -nedsettelse etter vilkårene i sktbl. §§ 15-1 og 15-2.

Husbanken støtter endringsforslagene og har bare noen bemerkninger til utkastet.

Husbanken har inngått avtale med SI om overføring av krav på tilbakebetaling av bostøtte og restkrav. Avtalen revideres i disse dager for at også misligholdte, løpende lån skal inngå. På løpende lån vil det sjelden være aktuelt å lempe vårt krav, da vi forutsetter at vårt pant skal realiseres. Eventuell lemping av et restkrav er det opp til SI å vurdere og avgjøre ettersom disse kravene overføres permanent til SI.

Det er ikke endelig avklart hvorvidt SI skal kunne lempe også våre løpende lån (misligholdte lån og lån med gjeldsordning). Generelt mener Husbanken at det fremføres gode argumenter i høringsforslaget for at SI bør kunne få en slik adgang for alle statlige krav de krever inn: Det gir effektivitet og enhetlig behandling av offentlige krav, er pedagogisk overfor skyldnere, og lempning skal fortsatt være en relativt snever mulighet. Husbanken mener derfor at den foreslåtte utvidelsen av lempningsadgangen i SI-loven § 8 hvor også hensynet til skyldner kan vektlegges, er fornuftig i et samfunnsperspektiv. Vi bemerker at det må være en forutsetning at SI er bevisst på at pantsikkerhet som hovedregel skal realiseres før lempning kan vurderes.

Departementet foreslår bestemmelser i SI-loven § 2 annet og tredje ledd som innebærer at det skal være klageadgang over beslutning om lempning når lempningen er av hensyn til skyldner. FIN foreslår ingen endring i SI-loven § 2 første ledd der det fremgår at forvaltningsloven ikke gjelder for SI hvis dette følger av lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov.

For Husbankens krav fremgår det av § 2 første ledd i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken, gitt med hjemmel i husbankloven § 8, at «Husbankens låneforvaltning følger privatrettslige regler.» Innkreving av krav er en del av låneforvaltningen. Når forvaltningen skal følge privatrettslige regler, innebærer det at forvaltningslovens regler om klageadgang ikke kommer til anvendelse.

Etter lovendringen vil det derfor fortsatt ikke være klageadgang på beslutninger om lempning av lån som er tatt opp i Husbanken. Husbanken støtter at dagens bestemmelser videreføres på dette punktet.

Til toppen