Høringssvar fra Vikinghaug as

Dato: 31.10.2019

Vi er mot havvind på norsk territorium fordi Havvind:

Ikke er lønnsomt hverken med eller uten subsidier.

Vil medføre en stor risiko for utslipp av miljøgifter i et av de mest fiskerike havområdene i verden. Leveområder og områder for reproduksjon vil bli truet.

Vil bidra til økt fare for fugledød fordi det totale vingespennsrealet man får av samtlige havvindturbiner blir ei gigantisk fuglefelle og er således en reell trussel mot sjøfugl bestandene.

Vil tilføre lavfrekvente lydbølger som beviselig påvirker fisk og sjøpattedyr svært negativt. I USA er det restriksjoner på bruk av militær sonarvirsomhet der man vet sjøpattedyr oppholder seg.Det er obdusert sjøpattedyr med forhøyet nivå av nitrogen i blodet. Dette kopler man til fluktatferd sett i sammenheng med lavfrekvente lydbølger.

Vil komme i konflikt med andre næringer som opererer i samme område.

Er kortsiktig fordi det er lav levetid på vindturbiner, de vil bli utsatt for ekstremvær og det er enorme investeringskostnader.

Turbinbladene er ikke gjenvinnbare og de sprer mikrofiber i hele sin levetid på 20-25 år.

Oljene i vindturbiner er miljøgifter og turbiner til havs er utsatt for, vind, hagl, bølger og lekkasjer er derfor høyst sannsynlig.

Ikke har noen reell klimaeffekt fordi effekten, selv med en 10 dobling av effekten i forhold til dagens teknologi er så marginal at det ikke vil kunne måles verken i CO2 reduksjon, eller i et reelt bidrag til verdens energikonsum. Areal kravet er så stort at hensynet til naturmangfold må gå foran hensynet til en eventuell klimaeffekt. Vi snakker om brøkdeler av brøkdel mulig virkning både på klima og energi bidrag.

Alternative energikilder som gass er tilgjengelig i havet ifm oljeutvinningen. Denne bør byttes til å drive plattformer og til eksport/ bruk innenlands.

Man kan også tenke seg å redusere oljeutvinningen med feks 50 TWh og få mer klimaeffekt, omlag like mye inntekter til staten fordi man slipper å betale ut subsidier til en gigantisk miljøfiendtlig vindindustri.

Hele vibdibdustrialiseringen av norsk territorium er en hån mot natur, mennesker og dyreliv og svekker tilliten til våre folkevalgte.

Stopp all vindkraft på norsk territorium nå!