Forsiden

Høringssvar fra Kjersti Sollien Iversen

Dato: 01.11.2019

Svar på Høring 19/1187. Høring av forslag om åpning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova

Viser til høring 19/1187, og ønsker svare på denne. Ønsker spesielt konsentrere svaret om en del av høringsdokumentet.

I henhold til saksdokumentene er området det søkes om hav vindmøller til havs, angitt som Sandskallen-Sørøya Nord, og definert ved fire punkt:

22° 12 '01" E, 70° 55' 10" N

22° 42' 35" E, 71° 02' 44" N

22° 54' 03" E, 70° 57' 36" N

22° 22' 34" E, 70° 50' 37" N

Området som ønskes er på 260 km2, og ligg om lag 14 kilometer fra kysten (Sørøya). Hele området ligg utenfor grunnlinja. For å ha det på det rene først som sist. Sandskallen, som jo ligger nord for Tarhalsen, er cirka 0,8 km2 i areal. Det er med andre ord ikke Sandskallen det henvises til, selv om området er angitt som dette. Om det er mangel på kompetanse eller bevist misvisende, kan jeg ikke svare på. Med å plotte inn de oppgitte koordinater, så vil man i realiteten finne ut hvilket område som er tenkt som område for fornybar energi. Det er området kjent som Råsa. Et av de beste og mest allsidige fiskeområdene som er. Allsidig spesielt siden både trålerflåten og kystflåten fisker her. Kystflåten bruker både not, garn, line og snurrevad i dette området.

Bilde vedlagt i pdf filen viser det definerte området, hvor det er dratt streker for tydelig å vise hvor dette området er. De sorte strekene man ser er snurrevadtrekk som en båt har gjort. Altså bare en båt, og hvordan dette hadde sett ut med snurrevadetrekk fra flere båter, kan man bare tenke seg. Til venstre i bildet, (vest)hvor trekkene nesten dekker alt, finner man også det viktigste område for seifiske i Vest-Finnmark. Langs bakkekanten og den nordlige linje, vil det om vinteren (desember- april) stå tett med garnbruk og line i bakken for å fange torsk som siger inn her. I dette området er det store områder som har sandbunn. Dette fører med seg at silen (tobisen) trives der. Silen går ned i sanden når den skal hvile eller når den går i dvale. Dette fører igjen med seg at fisk søker dit for beite på silen. Det samme gjelder for sjøfugler. Når lodda kommer på kysten, vil det også tiltrekke seg sjøfugler. Måsefugler, havhest, alkefugler og havsule har et yrende fugleliv her. Store kolonier feter seg opp på lodde, før de hekker på land, og vil fly mellom eventuelle vindmøller som i realiteten vil komme til å dreper en del av dem. Dette er også et av de områdene som er mest brukt av fiskere, dersom vi ser året under ett.

Konklusjonen er dermed at dette området som det søkes for å få utnyttet fornybar energi ikke har noe med Sandskallen å gjøre. Sandskallen ligger i realiteten ca 13 nautiske mil unna dette området, og er 0,8km2 mens det søkte området er 260km2.

På bakgrunn i dette er høringsdokumentene misvisende og feilinformerende når det gjelder stedsnavn, og det vil være en skandale å tillate havvindmøller på ett av Europas viktigste fiskefelt. Saksdokumentet med tanke på stedshenvisning er under enhver kritikk, og man får bare håpe disse nye opplysningene gjør at man skrinlegger planene når det gjelder en åpning av område for fornybar energi til havs i dette området, angitt som Sandskallen-Sørøya Nord.

I tillegg har man ikke en konkret oversikt over de miljømessige konsekvensene av vindkraftverk til havs. Dette er forhold som må avklares før det settes i gang en storstilt utbygging av vindkraft i Norge, uansett hvor dette skulle ligge. Men å legge dette i et av Europas viktigste fiskefelt er ingen god planlegging uansett.

Med vennlig hilsen

Kjersti Sollien Iversen

Vedlegg