Høringssvar fra Laila Haukeland

Dato: 31.10.2019

Eg ønsker som privatperson å ytre mi meining inn til denne høringa om havbasert vindindustri i dei utvalgte områda som foreligger.

Eg håper styresmaktene vil føre ein anstendig «føre-var-politikk» for å hensynta og ivareta det biologiske mangfoldet, både over og under havoverflaten.

Eg håper dåke vil hensynta:

- Fugler og deiras trekkruter, leveområder og næringsområder.

- Det levende liv i havet, gyteplasser og der fiskerinæringa har sitt virke.

Hold føre-var prinsippet som eit bærende grunnlag der ein ikkje per i dag har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Den dagen ein seier ein er ferdig utlært, er ikkje godt nok i læra om det biologiske mangfoldet.

Eg har lest høyringssvara til :

NINA (Norsk institutt for naturforskning).

https://www.regjeringen.no/contentassets/c241bb941b2a48a5826961c53421681b/norsk-institutt-for-naturforskning-nina.pdf?uid=Norsk_institutt_for_naturforskning_NINA

og

Norges Kystfiskarlag:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-av-forslag-om-opning-av-omrade-for-fornybar-energi-til-havs-og-forslag-til-forskrift-til-havenergilova/id2662577/Download/?vedleggId=863262a1-ccb2-4a02-8c45-cc3e6349ff1e

Eg set min tillit til desse to instansene som fagkompetente sterke på sine felt. Håper dåke tar desse to høyringssvara til etterretning for fulle !!!

Med vennlig helsing

Laila Haukeland