Forsiden

Høringssvar fra Thomas Alexander Skog

Dato: 26.10.2019

Vindkraftproduksjon i stor skala skaper direkte ubalanser i finstemte klimasystemer.

Vindturbiner er en direkte intervensjon i disse globale energioverføringssystemene. Atmosfæren og klimasystemer er ekstremt responsive systemer som lett bringes i ubalanse.

Vindkraftproduksjon en et dårlig strategi dersom intensjonen er å unngå klimaforandringer.

Forskere ved Max Planck Institute har estimert klimaeffekten av maksimal utnyttelse av jordens vindkraftressurser, dette kan medføre tilsvarende klimaforandringer som vi kan forvente å se ved en dobling av atmosfærens CO2 konsentrasjon til 720 ppm. Selve grunntanken om at vindkraft er et fornuftig tiltak for å forhindre klimaendringer er basert på sviktende grunnlag.

Vindkraftproduksjon til havs representerer en trussel for mange arter sjøfugl. Erfaringer fra tilsvarende anlegg rundt Storbritania har vist svært dramatisk nedgang i sjøfuglpopulasjoner.

Vindkraftproduksjon til havs representerer en trussel for fiskebestsnder. Plassert i grunne havområder skaper disse installasjonene forstyrrelser i strømforhold med endret sedimentering og forstyrrelser av bunnforholdene i viktige gyteområder. Det er også en risiko for direkteutslipp av hydraulikkolje fra turbinene.

Mekanisk slitasje fra rotorblader i hardt vær fører til store utslipp av komposittmaterialer (spesialavfall) til miljøet. Disse kan raskt akkumuleres i næringskjeden og skade grunnlaget for fiskeressursene.

Infralyd og vibrasjoner fra installasjonene forplantes svært effektivt i vann. Disse kan være forstyrrende både for fisk og sjøpattedyr.

Vindkraftproduksjon til havs er en svært ressurskrevende virksomhet. Infrastrukturen som må etableres medfører bruk av svovel hexafluorid som er den sterkeste drivhusgassen vi kjenner.

Listen er lang av gode grunner for ikke å bygge ut vindkraftverk til havs.

Regjeringen bør si nei til dette.