Forsiden

Høringssvar fra Kværner AS

Dato: 31.10.2019

Kværner takker for muligheten til levere et høringssvar på forslagene om åpning av områder for fornybar energi til havs, og på forslaget til forskrift til havenergiloven. Kværner synes prosessen rundt høringen viser en grundig og metodisk tilnærming fra myndighetene som vi setter pris på.

Vedlagte notat tydeliggjør våre synspunkt

Vedlegg