Høringssvar fra GCE NODE

Dato: 29.10.2019

GCE NODE er en bedriftsklynge bestående av ca. 100 bedrifter som leverer verdensledende teknologi, produkter og tjenester til det globale energi – og maritime markedet.

GCE NODE setter pris på at Olje- og Energidepartementet arbeider for åpning av områder for produksjon av fornybar havenergi hvilket vil bidra til å redusere både nasjonale og globale klimagassutslipp. Men, som bl.a. også Norsk Industri påpeker, er det avgjørende at satsningen har en industriell tilnærming og bygger på bedriftenes og myndighetenes erfaringer innen god industriutvikling og ressursforvaltning.

Havvind har potensial til å bli et nytt industrieventyr for norske bedrifter. Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner og vi rår over vindressurser som er blant de beste i verden. Norske bedrifter har lang erfaring innen prosjektutvikling, utbygging og drift av havinstallasjoner, og vi bør nå utnytte vår sterke posisjon til å også ta en lederrolle innen havvind. Utbyggingen vil drives av fallende kostnader, politiske støtteordninger og teknologisk videreutvikling og IEA har nylig anslått at den globale havvind-kapasiteten vil øke med 15-gangen og tiltrekke seg investeringer på rundt 1000 milliarder dollar fram mot 2040. Vi ser et enormt potensial for verdiskapning for norske offshore-bedrifter innen flytende havvind spesielt, men vi mener det parallelt må jobbes for at vi også kan ta større markedsandeler innen bunnfast havvind. IEA estimerer at 40 % av livssyklus-kostnadene for et havvind prosjekt, inkludert bygging og vedlikehold, har en signifikant synergi med offshore olje og gass industrien. Dette gir en markedsmulighet på 400 milliarder USD eller mer for de neste to tiårene hvor hovedparten vil være i Europa og Kina.

Flytende havvind er fremdeles i en svært tidlig fase, og det er viktig at Norge har en strategi som sikrer at norske leverandørbedrifter tør satse og dermed får anledning til å ta en ledende global posisjon i dette markedet. Samtidig må det jobbes for at norske bedrifter kan ta en større markedsandel innen bunnfast havvind. GCE NODE støtter opp om innspillene Norsk Industri og MacGregor overbrakte statsministeren under havvind møtet i Bergen den 17. oktober og påpeker viktigheten av et det snarest mulig etableres en tydelig nasjonal målsetning og et rammeverk som sikrer et bredt aktørmangfold og markedsmessige rammebetingelser som gjør det mulig for norske bedrifter å investere i havvind.

Et hjemmemarked er nødvendig for at norske bedrifter skal kunne utvikle og kvalifisere teknologi og leverandørkjeder inn mot det globale havvind-markedet. Helt siden det ble funnet olje på norsk sokkel for 50 år siden, har Nordsjøen vært et teknologi-laboratorium. Her har norske og internasjonale selskaper utviklet nye løsninger og produkter. Det som norske selskaper har utviklet på hjemmebane, er siden solgt globalt. Norge har bygget opp en leverandørindustri med verdensledende kunnskap og teknologi for offshore installasjoner for røffe forhold. Dette kan nå videreutvikles og overføres til havvind. Stikkord er design og engineering, flytere, forankringssystemer, kabler, installasjon, drift og vedlikehold, fartøy, mannskapsbroer, subsea-stasjoner mm. Vi har kanskje verdens mest kompetente miljø for design av forankringssystemer, vi har utstrakt kunnskap om subsea-arkitektur, samt design og bygging av avanserte strukturer i stål og betong. I tillegg har norske selskaper stor kunnskap om offshore installasjon, og flere selskaper har lang erfaring med å drifte og forsyne ulike offshoreanlegg. For å skape lønnsomhet i flytende havvind skal vi bygge på offshorekompetansen i leverandørindustrien. Men vi må samtidig innse at dagens teknologi ofte er svært kostbar, og at vi må videreutvikle den for å finne løsninger bedre tilpasset vind-industrien.

Norge bør ta et tydelig lederskap innen utvikling av flytende havvind og dermed bidra til å utgjøre en vesentlig global forskjell for reduserte klimagassutslipp og samtidig sikre de næringsøkonomiske mulighetene dette har for norsk industri. Norske selskaper er i stand til å ta betydelige andeler av et flytende vindmarked. Samtidig må det jobbes for at med å holde på og øke vår markedsandel innen bunnfast havvind.

Det haster å få på plass et hjemmemarked der det åpnes for større utbygginger av flytende vind, slik det nå gjøres i bla. Skottland, Frankrike, Spania og Portugal. Storskala-prosjekter driver teknologiutvikling og vi ønsker derfor at Norge legger til rette for utbygging av flytende havvindparker på Norsk sokkel. GCE NODE støtter uttalelsen til bla. Norsk Industi i forhold til vurdering av de foreslåtte arealene for havvind samt hvordan den produserte stømmen kan nyttegjøres. Vi støtter vurderingen om at det vil være galt å ta utgangspunkt i at all strømproduksjon fra havvind skal gå til land og forsyne det ordinære markedet i Norge, men at man heller må se på dedikerte industrielle forhold (spesielt til havs) og til eksport (for å bidra til globale utslippsreduksjoner). I tillegg vil vi også påpeke viktigheten av at også flere områder bør utredes i fremtiden, spesielt med hensyn til flytende havvind.