Høringssvar fra Kjeld Slettebø

Dato: 31.10.2019

Tilsvar til høring om forslag om åpning av område for fornybar energi.

Jeg svarer her under forutsetning av at forslaget skal medføre vindturbiner og lignende til havs. Vi har nå sett alle negative konsekvenser av vindturbiner på land. Jeg nevner infralyd, fugledød og forurensning som noen stikkord. Etter mitt skjønn er disse problemene også tilstede ved slik utbygging til havs. I tillegg kommer andre problemer til.

Vi har vel altfor lite kunnskap nå om hvilken effekt infralyd har på livet til fisk og sjøpattedyr i havet. Dette må i såfall utredes meget grundig først, ikke behandles så tilfeldig som det er gjort med landbaserte vindkraftanlegg. Mye tyder på at hval og fisk mister orienteringevnen ved påvirkning av infralyd. Dette må man ha meget gode kunnskaper om før man eventuelt begynner å se på mulighetene til havs. Og hvordan går det med helsen til fisk og sjøpattedyr? Vet vi noe som helst om det?

Fugledød kommer man høyst sannsynligvis til å få mye av også om man legger vindanleggene til havs. Mange av trekkfuglrutene går jo nettopp i de kystnære havområdene og havørn og andre rovfugler bruker jo også disse områdene. Det skremmende her er at man helt kan miste oversikten over hvordan vindturbiner til havs vil påvirke fuglebestandene hvis fuglene tas av vingene og bare forsvinner i havet. På land har vi tross alt en bra fornemmelse av hva som skjer.

Når det gjelder forurensning fra vindturbiner vil mye av det samme forekomme som på land. Mikroplast blir av FN nå definert som et stort og voksende miljøproblem overalt i verden og vi bør ikke være med å forsterke problemet ytterligere. Nå har vi dessuten sett hva som skjer når vindturbiner deiser i bakken så oljespruten står. Nordsjøen og Norskehavet er allerede utsatt for et stort påtrykk av ulike stoffer som kommer ut i havet fra land, fra oljevirksomheten og det som slippes ut fra skip. Vi trenger mindre havforurensning og ikke mer. Oljeforurensning dreper hvert år masse fugl uten at det får store overskrifter i avisene. Men ikke desto mindre er forurensnings-trykket stort og voksende.

Vi har i Norge alltid vært en fiskerinasjon som har tjent godt på våre fiskeressurser. Under forutsetning av at disse ressursene blir regulert forsvarlig er dette absolutt en bransje som fortjener betegnelsen " bærekraftig" og som Norge kan ha glede av i lang, lang tid fremover. Men det forutsetter at vi evner å holde havet rent og levelig for fisk og sjøpattedyr. Da vil også folk fortsette å spise fisken som blir tatt opp. Det motsatte kan godt skje hvis det blir for mye forurensning i havet.

Et moment til slutt. Å bygge vindkraft til havs blir etter hva jeg forstår vesentlig dyrere enn på land. Det vil jo da bety at den kraften som produseres også vil bli enda dyrere ut på markedet enn vindkraft fra landbaserte anlegg. Hvor mye tror egentlig kraftbransjen og myndighetene at folk er villig til å betale for denne vindkraften? Vi kan jo ikke i lengden leve med en krafttilførsel som er helt avhengig av store subsidier som alle belastes med over skatteseddelen samtidig som bransjen får store skattelettelser. Vi strømkunder får større og større nettregninger. Dette er ikke noe vi er tjent med i vårt lange, værutsatte og mørke land i deler av året!

Det vi i Norge trenger er en modernisering og oppdatering av allerede eksisterende vannkraftverk. Det kan etter beregninger gi nok ny kraft til landet. Vi har gamle umoderne vannkraftanlegg som er lagt ned. Disse må det da kunne gå an å oppdatere og sette i gang igjen? Hvorfor satses det ikke heller på dette som er både velprøvd, gir stabil kraft og produserer billigere strøm til beste for folk i Norge? Norge sitter på stor know how om vannkraft. Hvorfor utnytter man ikke dette heller enn å eksperimentere med ny og usikker teknologi med mange bivirkninger?

Med hilsen

Kjeld Slettebø

Rakkestad