Høringssvar fra Hasvik kommune

Dato: 28.10.2019

Høringssvar angående planlagte offshore vindturbiner i området Sandøyskallen(Råsa) ved Sørøya

Fiskerikommunen Hasvik har bygd opp sin eksistens knyttet til de rike fiskefeltene rundt Sørøya, og omtales ikke uten grunn som «Storfiskens rike».

Nærhet til rike fiskefelt er Hasvik kommunes store fortrinn. Det er derfor viktig at de kystnære havområdene forvaltes på en god og bærekraftig måte, slik at det kan bidra til vekst og utvikling også i framtiden.

Det er tverrpolitisk enighet i Hasvik kommunestyre om at man ikke under noen omstendighet kan akseptere at fiskefeltene utenfor Sørøya båndlegges for å etablere offshore vindturbiner.

I høringsdokumentet er det foreslått at 260 km2, 14 kilometer fra Sørøya, skal avsettes til vindturbiner. Området omtales i dokumentet som Sandskallen, lokalt kalles det Råsa.

Sandøyskallen (Råsa) er et havområde med en omfattende fiskeriaktivitet for kystflåten. Tradisjonelt har området vært brukt både til not, snurrevad, line og garndrift.

Området regnes blant fiskerne langs hele kysten som ett av de beste og rikeste feltene for seifiske. Hysefisket kan variere over år, men også for dette fisket er dette tradisjonelt gode fiskefelt. Råsa er også det feltet skreien først kommer til på sin gytevandring på vinteren, og det har vært gode forekomster på disse feltene i alle år.

Hasvik kommunestyre finner det uforståelig at en så godt forankret næring som fiskerinæringen, med sine lange tradisjoner og bidrag til samfunnet skal måtte vike for en næring som kan lokaliseres nesten hvor som helst. Kommunestyret ser heller ingen faglige begrunnelser som tilsier at akkurat Sandskallen/Råsa er en optimal plassering fremfor

andre områder med tilnærmet nærhet til Melkøya, som er ønsket elektrifisert.

Hasvik kommunestyre anmoder derfor på det sterkeste at området Sandskallen(Råsa) i sin helhet fjernes fra planen.

Vedlegg