Høringssvar fra Trond Landbø, Dr.techn.Olav Olsen AS

Dato: 02.07.2019

Norge bør satse primært på flytende vind. Dette har størst potensiale internasjonalt da 80% av verdens vindressurser finnes på dypt vann. Men også i Norge fordi norske havområder ikke egner seg for bunnfast pga utfordrende bunnforhold og stort dyp (noen få unntak i sydlige nordsjø). Flytende vind er idag dyrere enn bunnfast vind, men vil i løpet 5-10 år nå samme kostnadsnivå som bunnfast av følgende grunner:

Flytende vind har større potensiale ift. turbinstørrelser (kan sammenstilles komplett ved land), og større potensiale ift. å redusere kost gjennom standardisering og industrialisering (slipper å tilpasse hvert fundament for variasjoner i bunnforhold og vanndyp). Bare i løpet ev en håndfull demo-turbiner har man klart å komme betydelig ned i kost. Dette vil eskalere når man starter masseproduksjon og får bygget fabrikker som kan optimaliseres for samlebåndproduksjon.

Potensialet for norsk industri er større for flytende vind enn bunnfast. Bunnfast vind er en etablert industri som er vanskelig å etablere seg i. Flytende er en ny industri som gir muligheter for norske bedrifter til å hevde seg i. Norge har kultur for design og fabrikasjon av flytende enheter offshore. Flytende vind har et fantastisk potensiale for leveranser internasjonalt. Det er et vindu nå fram til 2024 for å demonstrere flytende teknologi som kan brukes til de store utbygginger mot slutten av 2020-tallet. Det haster å få et hjemmemarked som kan gi industrien den erfaringen som trengs før de store oppdragene skal fordeles.

Flytende vind er framtidsrettet og setter minst spor i naturen. Kan "enkelt" fjernes, flyttes, gjenbrukes osv. Gir fleksibilitet ift. plassering da ankere er mindre sensitive til sjøbunn enn et bunnfast fundament.

En potensielt konflikt med fiskerier bør snus til en mulighet for å lage habitat for fisk og dermed bidra til å bygge opp fiskebestanden som i mange områder idag er truet.

På sikt er det naivt å tro at Norge ikke trenger mer fornybar energi. Tilgang på energi skaper aktivitet og behov for økt tilgang på energi. Norge bør høste av sine verdens beste vindressurser til beste for landet. For eget bruk eller eksport. Som elektrisitet eller annen energibærer (eks hydrogen for tungtransport, fly skip etc.)

Utsira Nord virker å være et bra område for offshore vind. Utfordringen blir å koble dette med økonomiske rammer som gjør det attraktivt å bygge ut vindparker. Per idag har andre land bedre støtteordninger/energipriser. I Norge kan elektrifisering av O&G gjøre offshore vind attraktivt allerede idag, men ikke salg til fastlandet uten støtteordninger. Men på sikt vil dette også kunne bli lønnsomt.