Høringssvar fra NCE Aquaculture

Dato: 01.11.2019

NCE Aquaculture er en havbruksklynge med partnerbedrifter som representerer hele verdikjeden i produksjon av laks, og med et geografisk tyngdepunkt i Nordland. NCE Aquaculture stiller seg positiv til havvind utenfor Nordlandskysten, dersom slike felt skal etableres i nærheten av akvakulturanlegg bør det risikovurderes og utrederedes med tanke på hvilken påvirkning dette kan få for fisken på lokaliteter som kommer i berøring.

Øvrig stiller vi oss bak høringsuttalelsen fra Olje og Gassklynge Helgeland, vedlagt.

Med Vennlig hilsen

Malin Johansen

Daglig leder

NCE Aquaculture

Vedlegg