Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 482943

Dato: 26.10.2019

Fra Norges Fiskarlag er det påpekt at Sandskallen-Sørøya Nord er et svært viktig bruks- og ressursområde for fiskeriinteressene. Området benyttes bl.a. i fisket etter sei, hyse og torsk, både med not, snurrevad, line og garn. De innvendinger som er fremført fra Norges Fiskarlag er bekreftet og gjengitt av bl.a. Fiskeridirektoratet, Fiskeridepartementet og Fylkeskommunen i Finnmark. Styret mener det er bekymringsverdig dersom tilbakemeldinger fra Norges Fiskarlag tillegges liten vekt i prosesser som angår fisket og fiskefelt direkte.

Jeg støtter meg til Fiskarlaget Nords uttalelse der det

«Frarådes på det sterkeste» å bygge havvind anlegg ved Sandskallen-Sørøya Nord.

Jeg ønsker ikke havvind anlegg ved Sandskallen-Sørøya Nord fordi det vil skje på bekostning av svært viktige fiskefelt og en lønnsom, usubsidiert fiskerinæring som opprettholder en differensiert flåtestruktur og aktivitet i kystsamfunnene.