Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171313

Dato: 31.10.2019

Havvind er planlagt langs kystlinjene i Norge. Det er nettopp der de virkelig store trekkrutene til trekkfuglene går. Alt etter hvor fuglene kommer fra strømmer de på langs de virkelig store motorveiene langs kysten. Hoveddelen kommer inn ved Lista og trekker oppover. Nettopp derfor ble heldigvis planene med Havvind på Siragrunnen stoppet. Viktig derfor å sikre trekkrurene videre opp langs kysten vår. Både ute på sjøen, langs kysten og i fjorder og fjell der. Vindturbine må bygges langt fra trekkrutene til fuglene. Det er av stor og viktig betydning for fuglelivet framover. Viktig for alle som er engasjerte i denne saken.

Nå er det meget viktig med en skikkelig kvalitetssikring før konsesjoner blir tildelt. Det bes om at konsesjoner i trekkrutene langs kysten trekkes tilbake. Det etterlyses også hvilke samfunnsfordeler som er så store at de klart overstiger de store ulempene for fuglebestandene i Norge, naturen, landskapet og friluftslivet til sjøss og til lands, lokalbefolkningen, påføres ved utbyggingen.

Fiskerinæringen er en av de aller viktigste næringene vi har utenom olje og gass virksomheten. Dette skal utvikles og styrkes ytterligere i årene som kommer og blir en enda viktigere næring i framtiden. Støy fra vindturbinene oppleves kraftigere under vann og ledes meget lenger der enn i lufta. Dette påvirker livet og fisken i disse områdene. Flere fiskearter bruker ulike og skjøre navigasjonssystemer som fort vil bli forstyrret under slike forhold. Vi er bekymret for at maten fisken spiser og dermed fisken blir skremt og unngår fiskebankene som vi har i dag. Det er mange grunner til at vindturbinene i sjøen ikke må bygges.

Dette er de to desidert viktigste grunnene til at Havvind langs kysten og i fjordene ikke må bygges. Det er tung og bred enighet om fakta rundt dette. Derfor ber vi om at utbygginger langs kysten og i fjordene stoppes

Takk for at vi får sende inn vårt høringssvar innen 1.11.19.