Høringssvar fra Miljødirektoratet

Dato: 28.10.2019

Miljødirektoratet viser til Olje- og energidepartementets høringssak om "Høyring av forslag om opning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova".

Miljødirektoratet har nylig blitt klar over at det er gått ut høringsbrev med frist 1.11.2019 for å sende inn høringssvar. Vi kan imidlertid ikke se ha mottatt høringsbrevet i vårt saksbehandlingssystem og varsler med dette at vi vil vurdere å komme med supplerende høringsuttalelse. Denne vil ettersendes til Olje- og energidepartementet så snart som mulig.

Steinulf Hoel

Seksjonsleder seksjon for arealplanlegging

Miljødirektoratet