Høringssvar fra Randi Kjærstad Hagerup

Dato: 31.10.2019

Jeg som privatperson ber OED legger til grunn faglige innsigelser fra blant annet NOF, hvor havvind blir sett på som en trussel for fuglelivet. Hvilken effekt støy fra turbinene vil ha på livet i havet er uvisst, og et føre-var-prinsipp må legges til grunn. Fiskeriene har i flere tiår måtte tåle den belastninga oljeutvinning har hatt på deres mulighet til å drive sin næring, og det er urimelig at disse igjen blir bedt om å "ta en for laget".

Med vennlig hilsen

Randi Kjærstad Hagerup