Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 681907

Dato: 27.10.2019

Det må utredes ekstremt godt hvilke invirkninger dette har på fisk og annet liv i havet, både på kort og lang sikt, og der må alle faktorer ivaretas, både mht. forankring av "riggene" på havbunnen, støy fra vinparken, lys, tilførselskabler og alle andre faktorer.

Denne utredningen og forskningen bør gjøres av frittstående fagmiljø som ikke har kommersielle interesser i om det blir vindindustriområdet eller ikke.

Det må også utredes hvilke konflikter dette kommer i med andre interesser som f.eks kommerielt fiske, turismen og sjøfart.

Et annet aspekt er jo hvordan oljelekkasjer og annen forurensning fra vindkraftindustrien påvirker havet rundt det aktuelle stedet dette oppstår.

Hvilke mulighter har man til å begrense dette? Hvem som har ansvaret? Hvem skal ta kostnadene med å rydde opp når forurensingen har skjedd?

Det må være en detaljert og gjennomførbar plan på hvordan man skal demotere og gjennvinne materiell som brukes/har blitt brukt i vindindustriområdet og hvem ansvaret for dette ligger på, og tidsfrist på når det skal gjøres.

I Norge har vi ikke underskudd på fornybr og ren elektrisitet og strengt talt så trenger vi ikke vindindustriområder, men det er forsåvidt en annen diskusjon?