Høringssvar fra NORGES MILJØVERNFORBUND

Dato: 01.11.2019

Svartype: Med merknad

NORGES MILJØVERNFORBUND - Høyring av forslag om opning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova

Vedlegg