Forsiden

Høringssvar fra Asbjørn Stenberg

Dato: 29.10.2019

Merknader til høring om åpning av områder for fornybar energi til havs.

På samme måte som ved utbygging til lands vil utbyggingen til havs påføre naturen og annet næringsliv skade og ulemper. Vindkraft synes uansett å være et blindspor slik jeg oppfatter det. Og vindkraft er ikke fornybart selv om vindressursene er det. Installasjonene har begrenset levetid og ihvertfall møllevingene er ikke resirkulerbare og representerer et stort miljøproblem. Andre kjente problem er avskalling fra møllevingene som blir spredd i havet som mikroplast og oljelekkasje fra installasjonene som følge av feil eller havari. Lydforurensning som forplanter seg i vannet kan forstyrre alt levende liv i og ved installasjonene. Ved tilfeldig/uheldig plassering kan fiskeriinteresser, og turisme bli skadelidende, og plassert der fugletrekkene går sier det seg selv hva som kommer til å skje. Det hjelper svært lite med avbøtende tiltak når skaden først har skjedd, føre var prinsippet må legges til grunn her som ved bygging av all annen industri.

Trondheim 29. oktober 2019

Asbjørn Stenberg