Høringssvar fra Sylvi Hovde

Dato: 31.10.2019

Jeg ønsker som privatperson å ytre min meining inn til denne høringa om havbasert vindindustri i de utvalgte områdene som foreligger.

Jeg håper styresmaktene vil føre en anstendig «føre-var-politikk» for å hensynta og ivareta det biologiske mangfoldet, både over og under havoverflaten:

1. Fugler og deres trekkruter, leveområder og næringsområder.
2. Det levende liv i havet, gyteplasser og der fiskerinæringa har sitt virke.

Hold føre-var prinsippet som et bærende grunnlag der en ikke per i dag har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Den dagen en sier en er ferdig utlært, er ikke godt nok i læren om det biologiske mangfoldet.

Jeg har lest høringssvarene til
NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Norges Kystfiskarlag

Jeg setter min lit til disse to instansene som faglige sterke på sine felt. Håper dere tar disse to høringssvarene til etterretning!Med vennlig hilsen
Sylvi Hovde